Skip to main content

Information

Tirsdag den 22. juni 2021, kl. 16.30 – 19.00

Udendørs ekskursion i felttøj med 3-5 km vandretur på kildeplads og naturområder

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Vestgruppen under ATV Jord og Grundvand v/ miljøplanlægger Ivar Feldsager Rosendal, Favrskov Kommune, og Business Development Director, geolog Ole Silkjær, Eurofins Miljø Vand

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk

Mødeinformation

Tidspunkt
22. juni 2021, kl. 16.30 - 19.00 - gå hjem ekskursion
Mødested
Trudsbro Vandværk og kildeplads, Esbjergvej 317, 6640 Lunderskov. Parkering ved Trudsbro Vandværk

Emne

Hvordan når man i mål med grundvandsbeskyttelse, og hvad kræver det at sikre vores grundvand mod forureninger i fremtiden?

På denne Gå-hjem felttur får du mulighed for at besøge den smukke Trudsbro Kildeplads langs Vester Nebel Å og Truds Å lige ved tilløbet til Kolding Å. I denne delvist begravede dal findes TREFOR Vands mest betydningsfulde grundvandsressource, hvor over der gennem de seneste 10 år er gennemført omfattende lodsejeraftaler om begrænset dyrkningsmuligheder i forhold til pesticider og nitrat. Grundvandsbeskyttelsen omfatter to hovedprojekter på i alt 65 ha. Projekterne udført i samspil med Kolding Kommune, lodsejeren i området, TREFOR Vand og EWII, og har haft biodiversitet, rekreation, skovrejsning og samarbejde med landbrug for øje.

Det sydlige område omfatter skovrejsning med hjemmehørende træer og åbne arealer ned mod Åkær å, mens det andet projekt omfatter økologisk landbrug og reolpløjede overdrev, hvor næringsfattige naturtyper har indvandret naturligt og afgræsses af kvæg og muligvis vildheste i fremtiden.

Men er grundvandet så sikret mod forurening i fremtiden? Fund af pesticider i kildepladsens boringer bevidner, at der stadig er udfordringer på trods af en stor indsats.

Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Af hensyn til forplejning vil vi gerne vide, hvor mange I kommer, så tilmeld jer pr. mail til Ivar iros@favrskov.dk

_________________

Udendørs ekskursion

_________________

Illustration: Asbolgård
Fotograf: Ole Silkjær, Eurofins Miljø Vand

  • Geologisk og geokemisk dataindsamling, grundvandsforureninger og grundvandsbeskyttelse på Trudsbro Kildeplads v/ geolog Niels Emil Søe, TREFOR Vand, og geolog Ole Silkjær, Eurofins Miljø Vand
  • Kolding Kommunes arbejde med grundvandsbeskyttelse i BNBO og større grundvandsbeskyttelser som Evighedsskoven og Asbølgaards naturprojekt. Hvor stor er truslerne mod rent grundvand fra punktkilder i det åbne land som gårdpladser og lovligt nedgravet affald gennem utætte og ikke sløjfede boringer?  v/ miljøsagsbehandler Darius Hakimi, Kolding Kommune
  • Grundvandsbeskyttelse og naturopretningsprojekter fra en landmands perspektiv. Hvordan ballanceres natur og effektive landbrugsinteresser i det moderne landbrug? Dertil rundvisning på det næringsfattige naturprojekt v/ ejer af Asbølgaard Peter Hindbo, landmand og naturforvalter
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Ivar Felsager Rosendal på telefon 8964 5209 eller mail iros@favrskov.dk
Tilmelding

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Af hensyn til forplejning vil vi gerne vide, hvor mange I kommer, så tilmeld jer pr. mail til Ivar iros@favrskov.dk

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Malde Beinthin og Mia Holmbo Lind - Miljøstyrelsen
Jacob Brandt - Den juridiske ramme
Knud Dideriksen og Lars Henrik Nielsen - lagring af CO2 i undergrunden - note
Henrik Vosgerau - Geotermi
Per Alex Soerensen - Varmelagring - case
Lars Hjortshøj - Energiformål og sektorkobling
Ingelise Kristensen - ATES og vandindvinding
Tim Grotenhuis - Erfaringer fra ATES og stimuleret reduktiv deklorering
Mette Christophersen - Perspektiver på kombination ........
Arne Schoeller Larsen - Udnyttelse til fjernvarmeproduktion