Skip to main content

Information

Tirsdag den 30. november 2021, kl. 16.00-18.00  (mødenr. 83)
Gå hjem-møde i GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København

Scroll ned for at se præsentationerne fra mødet

Vi har fået flere forespørgsler om muligheden for on line deltagelse i mødet og har besluttet, at det vil være muligt at tilgå mødet på et Teams-link, så man kan se/lytte til indlæggene, men ikke kan stille spørgsmål eller deltage i diskussionerne.

Arrangører

Faglig tilrettelæggelse
Østgruppen
v/ chefkonsulent Nanette Schouw Christiansen, Region Sjælland

 

Mødeinformation

Tidspunkt
Tirsdag den 30. november 2021, kl. 16.00-18.00 (gå hjem-møde)
Sted
GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København

Emne

Vandrammedirektivets mål er, at vand i Europa skal opnå god tilstand. Dette mål skulle være opfyldt 2015, men dog med mulighed for udsættelse til 2027. Vandrammedirektivet fastsætter fælles mål om kvaliteten af søer, vandløb, grundvand og kystnære havområder. Den fastlægger også rammerne for beskyttelsen af vandet. Tilstandsvurderinger for overfladevandets og grundvandets kvantitet og kvalitet indgår i basisanalysen for vandområdeplanerne (2021-2027) som er et krav i EU’s vandrammedirektiv. Grundvandsdirektivet fastsætter de mere konkrete rammer for denne tilstandsvurdering for grundvand, herunder grundvandskvalitetskriterer for pesticider og nitrat.
Der er nu udarbejdet tilstandsvurderinger for grundvandets tilstand for pesticider og andre miljøfarlige forurenende stoffer, samt nitrat og uorganiske salte og sporstoffer. Tilstandsvurderingerne er udarbejdet med ny viden fra faglige projekter og overvågning. Resultaterne viser bl.a., at andelen af grundvandsforekomster, som er i ringe tilstand på grund af pesticider og deres nedbrydningsprodukter, er øget. Dette skyldes primært, at der er fundet stoffer i grundvandet, som man ikke har undersøgt for tidligere. Derudover er datagrundlaget udvidet i forhold til tidligere vandområdeplaner, og der er foretaget en ny afgrænsning af grundvandsforekomsterne, som nu er inddelt i 2050 forekomster mod tidligere 402 forekomster. Der er herudover anvendt nyudviklede metoder til vurdering af grundvandets tilstand for pesticider og øvrige miljøfarlige forurenende stoffer, som i højere grad afspejler den reelle tilstand af forekomsterne.
Til dette gå-hjem møde præsenteres resultater og metoder vedrørende grundvandets kvalitet i forhold til pesticider og andre miljøfarlige forurenende stoffer.

16.00 – 18.00 Velkomst og intro til programmet
v/ chefkonsulent Nanette Schouw Christiansen, Region Sjælland

Vandrammedirektivet og rammerne for tilstandsvurderingerne af grundvandets kvalitet
v/ AC-teknikere Tine Ørbæk Nielsen og Charlotte Greve, Miljøstyrelsen

Grundvandets kvalitet ift pesticider– metode og resultater
v/ chefkonsulent Lærke Thorling, GEUS

Grundvandets kvalitet ift andre miljøfarlige forurenende stoffer – metode og resultater
v/ professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø

Diskussion og opsamling

Tilmelding:
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men du bedes venligst tilmelde dig med en kort e-mail til atvlv@env.dtu.dk senest 26. november

Præsentationer

Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

Lærke Thorling - Pesticider
Charlotte Greve - Kemisk tilstandsvurdering MST
Poul L. Bjerg - Tilstandsvurdering
Dorte Balle Harder - Vandrammedir.