Faglig tilrettelæggelse
Civilingeniør, ph.d. Kirsten Ruegge, COWI A/S, kiru@cowi.com
Chefkonsulent Dorte Harrekilde, Rambøll, doh@ramboll.dk

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk


Emne

I forbindelse med oprensning af forurenede grunde har der i mange år primært været fokuseret på oprensning af kildeområder. Der er dog mange forureningssager, hvor kilden til forurening er afværget eller ikke kan lokaliseres, men hvor en forureningsfane i grundvandet udgør en risiko overfor grundvandsressourcen og/eller indeklimaet. I nogle indvindingsoplande findes desuden flere forureningskilder, som måske mest effektivt oprenses samlet om muligt. Oprensning af grundvandsfaner har typisk været foretaget ved oppumpning og behandling af det forurenede vand. Dette er en langsommelig og moniteringstung afværgemetode.
Vi har dog metoder, som kan anvendes i kombination med P&T eller som alternativ hertil. Desuden er nyere afværgeteknikker ved at blive afprøvet.

På mødet vil vi diskutere, hvorfor der også bør være fokus på oprensning af forureningsfaner i grundvand og hvad fordelene og ulemperne kan være. Vi vil desuden diskutere anvendelsen og fastsættelsen af fluxbaserede oprensningskriterier, og præsentere værktøjer, der bruges til at dokumentere oprensningen og afværgeprocesserne. På sidste halvdel af mødet præsenterer vi P&T samt nogle af de nyere teknologier, der er afprøvet eller er under afprøvning overfor faner forurenet med chlorerede opløsningsmidler. I denne del fokuserer vi på den læring og de udfordringer, som projekterne har givet.

10.00 – 10.10 Velkomst og introduktion
v/ civilingeniør, ph.d. Kirsten Ruegge, COWI A/S
10.10 – 10.35 Håndtering af forureningsfaner
v/ chefkonsulent, ph.d. Nina Tuxen, Region Hovedstaden
10.35 – 11.00 Hvordan fastsætter vi oprensningskriterier, fluxv/ specialkonsulent Anna Toft, Region Hovedstaden
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 11.40 MNA, brug af mikrobielle metoder og isotopanalyser til dokumentation, Rødekrov/ Alexandra Murray, M.Sc., Ph.D., og Cecilie Bang Ottosen, M.Sc., Ph.D.-studerende, DTU Miljø
11.40 – 11.55 Diskussion
11.55 – 12.55 Frokost
12.55 – 13.20 PlumeStop – injektionsteknik og dokumentation af effektv/ chefkonsulent Lars Bennedsen, Rambøll
13.20 – 13.45 Anvendelse af ZVI-produkter til etablering af PRB til oprensning af forureningsfaner med chlorerede ethenerv/ miljøkemiker Morten Dreyer, COWI A/S
13.45 – 14.10 Reaktiv væg med mikro-ZVI – erfaring med etablering og 3 års monitering
v/ chefkonsulent Torben Højbjerg Jørgensen, COWI A/S
14.10 – 14.25 Diskussion
14.25 – 14.40 Pause
14.40 – 15.05 Kombination af ATES og reduktiv deklorering – pilottestv/ afdelingsleder, ph.d. Mette Christoffersen, Rambøll
15.05 – 15.30 Afværgepumpning som afværgeteknik – hvordan moniterer og dokumenterer vi?
v/ civilingeniør Mads Georg Møller, Orbicon A/S
15.30 – 15.45 Diskussion
15.45 – 16.00 Opsamling og afrunding
Deltagergebyr Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 12. november 2019 – herefter kr. 2.995, excl. moms
Tilmelding Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde. Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.For ”early bird”-pris (2.495 excl moms) bedes tilmelding til dette møde foretaget senest 12. november 2019  og ellers senest 25. november 2019 (kr. 2.995 excl moms). Tilmelding er bindende