Vintermøde 2019

06/03/2019

Key note session onsdag morgen - Miljoeets historie

Anders Baekgaard - IWA
Water for smart liveable cities
Jes Clauson-Kaas
Sundhed og vand; før, nu og fremover
Stefan Outzen
Miljøets historie

Programmer

Temadag 1
Soilmixing - program
Temadag 2
Hvad vil vi med vores grundvand - program
Vintermøde 2019
Hovedprogram
Workshop 1
Afvaerge - pumpeanlaeg
Workshop 2
Klimaløsninger i byer
Workshop 3
Volumenpumpning
Workshop 4
Fohm

Spor 1 - modul 1 - Grundvandsovervågning

Birthe Jordt
Den nationale grundvandsovervågning formål og resultater
Laerke Thorling
Grundvandsovervågning og vandforvaltning
Niels Peter Arildskov
Grundvandsovervågning i indsatsområderne under foreningen grundvandssamarbejde aalborg

Spor 1 - modul 2 - Miljoefremmede stoffer i overfladevand

Helle Larson
Jordforureninger og overfladevand:
Jette Kjoege Olsen
Pfas i overfladevand undersøgelse og risikovurdering
Poul Bjerg
Hvordan kan man risikovurdere og beslutte eventuelle indgreb for overfladevand i områder med flere forureningskilder?

Spor 1 - modul 3 - Afpropning af boringer

Jens Baumann
best practice for afpropning af boringer og sonderinger

Spor 1 - modul 4 - Pesticider

Anne Esbjoern
Pesticider i grundvandsfødt åvand
Gustav Skak Schoeller
N,n-dimethylsulfamid (dms) det nye ”problemstof” for hofor

Spor 1 - modul 5 - Risikovurdering pesticidkilder

Gitte Søndergaard
Afprøvning af grundrisk risikovurdering pesticid-punktkilder
Lotte Banke
Hvad betyder geologi for risikovurdering af pesticidpunktkilder?
Ole Silkjaer
Handlinger ved konstateret pesticidforurening på kildepladsen

Spor 1 - modul 6 - Grundvandsbeskyttelse

Annette E. Rosenbom
Hvad viser moniteringsresultater fra varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (vap)
Kim Qvist
Danmarks økologiske jordbrugsfond

Spor 2 - modul 1 - Partnerskaber om grundvand

Lars Frimodt Pedersen
Mindre partnerskaber
Mia Rosman
Partnerskab for grundvandsbeskyttelse i nybølle-området
Troels Kaergaard Bjerre
Fælles grundvand fælles ansvar

Spor 2 - modul 4 - FOHM - Workshop 4

FOHM ws 4
Den fælles offentlige hydrologiske model - fohml

Spor 2 - modul 5 og 6 - Geologisk kortlaegning

Soeren Rygaard Lenschow
Ttem - undersøgelse og risikovurdering af pesticidpunktkilder
Anders Juhl Kallesoe og Anders V. Christiansen
Geologisk detailkortlægning
Hyojin Kim
A conceptual understanding of the subsurface redox architecture
Flemming Joergensen
Detailtolkning og kortlægning med ttem – eksempler fra topsoil og andre projekter

Spor 3 - modul 1 og 2 - Indeklima

Jakob Skovsgaard
Passive ventilationssystemer
Jette Karstoft
Intelligent styring af afværgeanlæg
Kaspar Ruegg
Spredning af flygtige forureningsstoffer i kloakker
Poul Larsen
Masseflowtest ”in disguise” – en game changer til kvantificering af bidrag fra kloakker

Spor 3 - modul 3 og 4 - Undersøgelsesmetoder

Mette Algreen og Katrine Sadowski
Forureningshunden louie
Peter Mortensen
Nye metoder til analyse for pah forbindelser i jord og sediment
Anja Melvej
Vurdering af forureningsflux fra rønland og den gamle fabriksgrund
Bo Tegner Bay
Erfaringer med anvendelse af multi level filtre (cmt) i forureningssager
Chr Ocksen Jensen og Maren Kann Hostrup
Optical image profiling
Sine Thorling Soerensen
Dykkende faner i dybe sandmagasiner – en overset trussel?

Spor 3 - modul 5 - Afværge Megasites

Ida Holm Olesen
Handleplan og resultater for den videre indsats over for forureningen i kærgård plantage
Joergen Fjeldsoe Christensen
Geofysisk monitorering af udbredelse af oxidationsmiddel ved oprensning af forurenet grundvand i kærgård plantage
Soeren Eriksen
Termisk pilot forsøg på høfde 42

Spor 3 - modul 6 - Oprensning

Chapman Ross
Dpt jet injection of microscale zvi for remediation of chlorinated solvents in clay till: results and csia after 4 years of treatment at møllevej 9 in nivå
Jesper Bruhn Nielsen
Oprensning af olieforurening i moræneler med gastermisk metode
Thomas Hauerberg Larsen
En litteraturgennemgang af elektrokinetiske metoder til fjernelse af chlorerede opløsningsmidler

Spor 4 - modul 1 og 2 - Afværge - ws 1

Niels Doessing Overheu
Workshop 1: hvorfor revurderer vi afværgeanlæg – og hvad får vi ud af det?
Mads Georg Moeller
Workshop 1: erfaringer med revurdering af afværgeanlæg med fokus på risikovurdering og opstilling af målsætninger og stopkriterier
Niels Døssing Overheu, Mads Møller og Bertil Carlson
Formål, målsætninger og stopkriterier for pumpeanlæg til afværge af grundvandstruende forureninger
Mads Møller, Bertil Carlson og Niels Døssing Overheu
Worksho 1: case: opstilling af formål, målsætninger og stopkriterier for et afværgeanlæg

Spor 4 - modul 3 - Volumenpumpning - ws 3

Jarl Dall-Jepsen
Workshop 3
Minakshi Dhanda
Workshop 3
Per Loll
Workshop 3

Spor 4 - modul 4 - Lossepladser

Britt Boye Thrane
Dioxiner – et overset problem ved gamle lossepladser?
Knud Erik Klint
Dynamisk undersøgelse af udbredelsen af lossepladsfyld ved hjælp af gis-analyse, geofysiske kortlægningsmetoder, kombineret med graverender og boringr.
Lotte Fjelsted
Behandling af fortyndet lossepladsgas fra afværgeanlæg i et kompostbaseret biofilter

Spor 4 - modul 5 og 6 - 8 problemstillinger

Stine Juel Rosendal
Forværret risikobillede efter afværge ved afgravning
Anne Dahl Lund
§ 8 processen fif, faldgruber og forklaringer
Susanne Prior Droenen og Helle Uttenthal Bay
Indeklimarisiko – hvad kan myndighederne forlange?
Tage V. Bote
Det store stempel betydning af luftudveksling i elevatorskakte
Trine Skov Jepsen
Indeklimabidrag fra forurenede bygningsdele – tools og nxtgen konceptuel forståelse

Temadag 1 - Soil Mixing

Klaus Weber
Langtidsmonitering for geotekniske parametre på soil mixing
Lars Nissen
Søllerød gasværk
Per Lindh
Erfaringer med soil mixing fra skandinavien og finland
Anna Toft
Anvendelse af soil mixing
Annika Fjordboege
Nuværende vidensniveau omkring reaktanter
Chris Robb - ISS Theory
Chris Robb og Per Lindh
Erfaringer fra udlandet med kvalitets- og performancekontrol, målemetoder og langtidsmonitering

Temadag 2 - Hvad vil vi med vores grundvand

Bo Lindhardt
Hvad vil vi med vores grundvand?
Claus Kjoeller
Grundvand – hvordan overvåger vi kvaliteten ?
Eike Stubsgaard
Hvad gør kommunerne for at beskytte grundvandet?
Hanne Moeller Jensen
Regionernes indsats overfor punktkilder
Intro - Nina Tuxen
31 grundvandsboringer forurenet af nyopdaget nedbrydningsprodukt
Nina Cedergren
Hvordan vurderer vi giftighed og risiko?
Per Schriver
Det danske koncept for grundvandsbeskyttelse
Poul Bjerg
Hvordan ser vi på grundvand og drikkevand i dk?