Vintermøde 2018

07/03/2018

Keynotes onsdag

Carsten Bagge Jensen
Regionernes indsats mod jordforurening
Jens Aabling
Jord: miljøstyrelsens arbejde

Programmer

Temadag
Grundvand til indeklima - hvor konservativ (korrekt) er vores risikovurdering?
Vintermoede 2018 - hovedprogram
Vintermøde om jord- og grundvandsforurening
Vintermøde 2018
Workshop 1 -indvindingstilladelser

Spor 1 - modul 1 - Desphenyl-chloridazon

Anne Esbjoern
Fund af desphenyl-chloridazon hos vandcenter syd
Soeren Rygaard Lenschow
Desphenyl-chloridazon

Spor 1 - modul 2 og 3 - Indvindingstilladelser - Ws1

Workshop 1
Indvindingstilladelser

Spor 1 - modul 4 - Nyt fra forskningsinstitutionerne

Anders V Christiansen - Esben Auken
Ttem - et nyt instrument til ekstrem detaljeret kortlægning af den overfladenære geologi til geotekniske undersøgelser, grundvandsbeskyttelse og landbrug
Peter Engesgaard
Anvendelse af vands stabile isotoper i hydrologiskebiologiske undersøgelser af grundvand og søer
Rasmus Rumph Frederiksen- Troels Norvin Vilhelmsen
Gentænk grundvandsmodellering - nye metoder til effektiv modeludvikling

Spor 1 - modul 5 - Vandindvinding-vandforsyning

Anne Stalk
Bynær vandindvinding i et samfundsøkonomisk perspektiv
Eva Sebok
Use of environmental tracers to assess the viability of lake bank filtration

Spor 1 - modul 6 - Indsats for grundvandsbeskyttelse

Christian Thirup
Grundvandsbeskyttelse: dokumentation af beskyttelsesbehov og økonomi
Kristine Rasmussen
Risikoscreening og prioriteret moniteringsprogram
Niels Peter Arildskov
Anvendelse og validering af nitratprognoser i indsatsplanlægningen

Spor 2 - modul 1 - Digitalisering

Elina Kamla
Dyb digitalisering af historiske boreprofiler
Helen Berger
Digitale webløsninger til præsentation af måledata
Jakob Lanstorp
Publicering af grukos

Spor 2 - modul 2 og 3 - Terrænnært grundvand - Ws 2

Johanne Urup - Bente Villumsen - Ws 2
Terrænnært grundvand? problemstillinger og udfordringer
Thomas Damgaard Lemvig Kommune
Terrænnært grundvand

Spor 2 - modul 4 og 5 - Grundvandsbeskyttelse - Ws 3

Christian Thirup
Landbrugspakken – hvad koster den vandforbrugerne?
Claus Vangsgaard
Nye modeller for finansiering af grundvandsbeskyttelsen
Karin Hvidberg Nilsson
Vandfond – fælles finansiering af indsatser

Spor 2 - modul 6 - Overfladevand

Cecilie Bang Ottosen
Phytoscreening for chlorerede ethener som metode til evaluering af udstrømmende grundvandsforurening til overfladevand
Gro Lilbaek
Fluorescerende tracer brugt til karakterisering af interaktion og mixing mellem grundvand og overfladevand
Sandra Roost
Vandløb påvirket af jordforurening

Spor 3 - modul 1 - Grundvandsundersoegelser

Kirsten Ruegge
Møllevej 9, nivå anvendelse af 3d-geologisk model til støtte for tolkning af forureningsudbredelse i lavpermeable aflejringer
Bertil Ben Carlson
Videregående forureningsundersøgelse
Thomas Hauerberg Larsen
Transportmodellering på oplandsskala

Spor 3 - modul 2 - Grundvand - afvaerge I

Dorte Harrekilde
Udviklingsprojekt afværge af forureningsfaner i grundvand
Katerina Tsitonaki
Naturlig nedbrydning som afværgemetode: hvordan kan avancerede kemiske og mikrobiologiske analyser anvendes til dokumentation?

Spor 3 - modul 3 - Grundvand - afvaerge II

Knud Erik Klint
Cryofrac/cryorem
Niels Ploug
Danang et termisk fyrtårnsprojekt 5 år senere
Soeren Rygard Lenschow
Sammenhæng mellem reduktion af masseflux i grundvandet og reduktion af massefjernelse i forbindelse med in-situ oprensning af kildeområde med kulbrinter (lnapl)

Spor 3 - modul 4 - Afloebssystemer-maalemetoder-Modstridende unicode-kodning

Majbrith Langeland
Afprøvning af 3 metoder til passiv måling af bidrag fra kloakker
Morten Dreyer
Metode til kildeopsporing i kloak med kombineret brug af tv-inspektion og felt-gc-ms målinger

Spor 3 - modul 5 - Bygninger-indeklima

Isak Hjort Dahm
Stofspecifikke isotopanalyser (csia) til vurdering af en indeklimaforurenings oprindelse – interne kilder versus jordforurening
Jesper Roy
Fremtiden, nu
Susanne Boje Mogensen
Brug af sporgasmålinger til adskillelse af kilder til indeklimabidrag ved igangværende autoværksted

Spor 3 - modul 6 - Indeklimasikring-ventilation

Jakob Washington Skovsgaard
Anvendelse af vedvarende energi til ventilation af kapillarbrydende lag under bygninger på forurenede grunde
Klaus Bundgaard Mortensen
Passiv ventilering af kloakken – virker det?
Winnie Hyldegaard
Intelligent ventilation

Spor 4 - modul 1 - Baeredygtig jordhaandtering-Modstridende unicode-kodning

Jacob Brandt
Nyttiggørelse af jord i en krydsild af tilladelseskrav
Jette Karstoft
Bakkelund – fra losseplads til rekreativt bakkelandskab vha. overskudsjord
Joan Krogh
Bæredygtige jordstrategier - hvad er det og hvor bæredygtige er de egentlig?

Spor 4 - modul 2 - Jordproevetagning

Jette Kjoege Olsen
Erfaringsopsamling anvendelse af multi incremental sampling (mis) for fes
Nemanja Milosevic
Rumlig interpolering af store datamængder om jordforurening i københavn

Spor 4 - modul 3 - Vinylchlorid

Boerge Hvidberg
Måling for vinylchlorid i indeklima – konklusion og anbefalinger
Boerge Hvidberg
Måling for vinylchlorid i indeklima - problemstilling
Jens Rasmussen
Validering og anvendelse af orsa-rør til analyser af bl.a. vinylchlorid i luft.
Jette Karstoft
Vinylchlorid måling i indeklima
Sine Thorling Soerensen
Anvendelsen af kulrør - kan vi optimere prøvetagningen?

Spor 4 - modul 4 - Volumenpumpning - Ws 4

Jarl Dall-Jepsen
Workshop 4. volumenpumpninger på grundvand.
Mads Georg Moeller
Erfaringer fra et boringstransekt

Spor 4 - modul 5 - GrundRisk

Cecilie Bang Ottosen
1. ordens nedbrydningsrater til brug i grundrisk risikovurdering
Gitte Lemming Soendergaard
Grundrisk, der erstatter jagg
Jens Aabling
Grundrisk screeningsværktøj til identifikation af grundvandstruende forureninger

Spor 4 - modul 6 - Boringer-afpropning

Christian Buck - Jens Baumann
Best practise vejledning for afpropning af boringer og sonderinger
Jette Soerensen
Brøndboreruddannelsen status og fremtidsplaner

Temadag - Grundvand til indeklima

Per Loll
Hvordan kan vi inddrage viden om nedbrydning (benzen og vinylchlorid)?
Pia Thomsen
Afgørelser i forhold til indeklima
Soeren Dyreborg
Risikovurderinger overfor indeklimaet baseret på grundvandskoncentrationer
Tage V Bote
Skiftende redoxforhold og betydningen for nedbrydning af vinylchlorid
Thomas Hauerberg Larsen
Transportprocesser i umættet zone
Trine Skov Jepsen
Poreluftmålinger i forskellige dybder