Skip to main content

Information

Arrangør

Lisbeth Verner
ATV Jord og Grundvand
Tlf.: 4525 2177
E-mail: atvlv@env.dtu.dk

Mødepræsentationer:
Du kan gense præsentationerne fra Vintermødet ved at klikke på indlægstitlerne i programmet nedenfor eller her, samlet i spor:

Spor 1  –  Spor 2  –  Spor 3  –  Spor 4  –  Spor 5  –  Spor 6

__________________________________________________

Vintermødet afholdes som et on line møde over to dage – der er også mulighed for enkeltdagsdeltagelse (fremgår af tilmeldingsformularen)

Kr. 2.000 excl. moms for begge dage
kr. 1.000 excl. moms for 1 dag 

Tilmelding bedes foretaget senest  tirsdag den 2. marts.
Links til deltagelse sendes på e-mail til de tilmeldte umiddelbart inden mødet.

Her kan du downloade en vejledning til mødedeltagere og se en vejledningsvideo, så er du klar til on line vintermøde.

Hvis der under mødet opstår behov for teknisk support, kan du kontakte:
Teknisk support ved Seismonaut – Jeppe Moldt  +45 20 90 38 09, og
Praktisk support ved ATV JogG – Katerina Tsitonaki + 45 51 32 35 23

Der ligger et rigtigt stort arbejde bag planlægning af vintermøderne. I år har dette arbejde været endnu mere krævende pga. de restriktioner og usikkerheder, Corona har skabt. ATV Jord og Grundvands bestyrelse og planlægningsgruppen arbejder frivilligt og lægger rigtig mange timer i disse forberedelser. Mødegebyret fra Vintermødet og alle vores andre møder bruges til at dække sekretariatets udgifter og til at sikre, at fonden fortsat kan overleve på trods af Corona og blive ved med at holde møder på et højt fagligt niveau, hvor der også kan inviteres spændende keynote speakers, udenlandske foredragsholdere, og arrangeres møder som til tider giver underskud, men som handler om vigtig ny viden.

ATV Jord og Grundvand har ikke intentioner om at kontrollere, hvorvidt adgangen til vintermødet bliver brugt af flere uden betaling. Vi er sikre på, at vi har jeres forståelse og opbakning, og der hersker frihed under ansvar i branchen. Så vores melding er, at har man en kollega, der gerne vil høre et enkelt eller to foredrag, må man gerne invitere vedkommende til at kigge med på skærmen. Men vil man gerne være medkigger til, hvad der svarer til en hel session eller mere (tre foredrag), så mener vi , at det er rimeligt, at man køber adgang til dagens link.
Studerende er altid velkomne til at deltage på Vintermødet uden beregning – kontakt venligst sekretariatet for at aftale nærmere.

Vi ser frem til at møde jer på skærmen!

 

Gå til tilmelding

Mødeinformation

Tidspunkt
Tirsdag og onsdag den 9. og 10. marts - on line deltagelse
Sted
on line møde via Teams-link

Tilmelding til vintermøde 2021 - LUKKET

Tirsdag og onsdag
den 9. og 10. marts 2021

Program og præsentationer

Tirsdag 9. marts

 

9.00-9.10

Velkomst

v/ fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP Danmark – formand for ATV Jord og Grundvand

9.10-9.40

CO2 fangst og lagring

v/lektor Philip Fosbøl, Institut for Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet

9.40-9.50 Pause
9.50-11.20

Spor 1

Pesticider – indsatser

 

Jordforureninger – en strategi for Region Sjællands indsats de næste 10 år med fokus på pesticider
v/chefkonsulent Jens Aabling, Region Sjælland

Non-target analyser på Region Sjællands største grundvandsforekomst, Hedeland
v/chefkonsulent Nanette Schouw, Region Sjælland, og seniorforsker Martin Hansen, Aarhus Universitet

Pilotforsøg hos Novafos med UV og H2O2 ”RemUVe” til fjernelse af DMS fra drikkevand
v/projektchef Martin Bymose, DGE, og projektleder Peter Lysholm Tüchsen, Novafos

Spørgsmål og opsamling

11.20-11.25 Pause
11.25-12.55

Spor 1

Pesticider – planlægning

 

Værktøj til vurdering af grundvandets pesticidsårbarhed
v/sektionsleder Marianne Jeppesen, COWI

Pesticidforurenet boring kan sikre eller levetidsforlænge kildepladsen ved den rette afværgepumping
v/projektchef Mette Ryom Nielsen og afdelingsleder Hanne Birch Madsen, Rambøll

Prioritering af potentielle lokaliteter til nye kildepladser
v/seniorspecialist Helle Ugilt Sø, Rambøll

Spørgsmål og opsamling

12.55-13.40 Frokostpause
13.40-15.30

Spor 1

Overfladevand – undersøgelser

Undersøgelse og risikovurdering af jordforureningers påvirkning af overfladevand – hvad kommer der til at ske i 2021-2023?
v/chefkonsulent John Flyvbjerg, Region Hovedstaden

Præsentation og gennemgang af det undersøgelseskoncept for hhv. vandløb og søer/fjorde/kystvande, som vil blive gennemført med start marts 2021
v/specialkonsulent Lotte Tombak, Region Sjælland

Pause – 5 min

Anvendelse af Sorbicell i vandløb – Sammenlignet med grab sample. Resultater fra et TUP-projekt gennemført i 2019-2020
v/civilingeniør, seniorprojektleder Jette Kjøge Olsen, NIRAS

Vurdering af to undersøgelsestilgange for målsat overfladevand
v/Anne Thobo Sonne, ph.d., WSP

 Spørgsmål og opsamling

 09.50-11.20

Spor 2

Hydrologisk Information og Prognosesystem
–udvikling af ny landsdækkende, højopløselig hydrologisk model (HIP4PLUS)

Modelmetodik, klimafremskrivning og nedskalering RF til 100m
v/professor Simon Stisen, GEUS

HIP – et hydrologisk informations- og prognose system om terrænnær hydrologi
v/specialkonsulent Eva Bøgh, SDFE

Eksempel på brug af HIP til submodel
v/specialkonsulent Lars Troldborg, GEUS

Spørgsmål og opsamling

11.20-11.25 Pause
11.25-12.55

Spor 2

Mapfield
– udvikling af et nyt kortlægningskoncept på vejen mod målrettet regulering af kvælstof i landbruget

Del 1: Vidensopbygning

Introduktion til MapField/Erfaringer ved tTEM kortlægning i Mapfield
v/seniorforsker Birgitte Hansen (GEUS) og seniorgeofysiker Jesper Bjergsted Pedersen, AU Geoscience

3D geologisk tolkningskoncept
v/specialkonsulent Anders Juhl Kallesøe, GEUS

Redox tolkning og vigtige grundvandskemiske resultater
v/ forsker Hyojin Kim, GEUS

Spørgsmål og opsamling

 12.55-13.40 Frokost

Spor 2

13.40-15.00

Mapfield – fortsat

 

Del 2: Modellering

Geostatistisk modellering med geologiske elementer
v/forsker Rasmus Bødker Madsen, GEUS

Stokastisk modellering ved cluster tilgang
v/Niels Claes, postdoc, AU Geoscience

Hydrologisk modellering med N-transport
v/Rasmus Rumph Frederiksen, postdoc, AU Geoscience

Spørgsmål og opsamling

Spor 3

9.50-11.20

Grundvand  –  undersøgelser

 

Anvendelse af Geoprobe OIP-systemet til udførelse af visuelle logs (OiHPT-UV) for detektion af
forurening/injektionsmaterialer og kornstørrelsefordelinger
v/ekspertisechef Anders G. Christensen, NIRAS

Udvikling og sammenligning af simple og billige metoder til niveauspecifik vandprøvetagning i boringer – TUP projekt
v/civilingeniør Mads Georg Møller, WSP

Forbedret vakuum slug test til bestemmelse af hydraulisk ledningsevne
v/seniorprojektleder Flemming Damgaard Christensen, Geo

Spørgsmål og opsamling

11.20 – 11.25 Pause

Spor 3

11.25-12.55

Indeklima  (del 1 af 2)

 

Masseflowtest giver unik information om massetilførslen til poreluften under gulv
v/civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR

Poreluftbidrag til indeluft – avanceret kemisk fingerprinting anvendt på virkelige sager (kildedifferentiering)
v/udviklingsleder, ph.d. Per Loll, DMR

Problematisering – detektionsgrænser vs. indeklimaberegninger og jordhåndtering
v/ projektleder Tanja Jeanette Christensen, COWI

Spørgsmål og opsamling

12.55-13.40 Frokost

Spor 3

13.40-15.00

 

Grundvandsdannelse og mikrobiodiversitet i jord og filtersand

 

Microflora Danica
– kortlægning af Danmarks mikroorganismer over og under jordoverfladen
v/Vibeke Rudkjøbing Jørgensen, postdoc, Aalborg Universitet

Hydrogeologisk skovlaboratorium
– Estimering af grundvandsdannelse under skov
v/partner Jacob Birk Jensen, Watson●C

Mikrobiodiversitets tilstedeværelse i grundvand og sandfiltre og deres betydning for forskellige processer. Resultater fra diverse undersøgelser bl.a. MEM2BIO
v/forsker Lea Ellegaard-Jensen, Aarhus Universitet, Roskilde

Spørgsmål og opsamling

15.00 – 15.15

15.15

Alle spor: Dialog og tak for i dag

Dagens faglige program er slut – der er mulighed for at forblive on line og “netværke” (15 min.)

Onsdag 10. marts

Fællessession

9.00-9.10

 

 

9.10-9.40

 

 

9.40-9.45

Velkommen til dag 2

v/ fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP Danmark, formand for ATV Jord of Grundvand

 

Danmarkshistoriens største forureninger – nu rydder vi op!

v/Bente Villumsen, leder af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, Danske Regioner

Pause

Spor 4

9.50-11.20

Bæredygtig jordhåndtering

 

Bæredygtig jordhåndtering i Region Midtjylland
v/civilingeniør Susanne Arentoft, Region Midtjylland

Røjlegrøften Naturpark – mere end bare en støjvold
v/seniorprojektleder Steen Kofoed Munch, WSP

Bæredygtig jordhåndtering – hvordan bringer vi verdensmålene i spil?
v/markedschef Julie Katrine Jensen, WSP

Spørgsmål og opsamling

11.20-11.25 Pause

Spor 4

11.25-12.55

Olie

 

Oprensning af olieforurening på transformerstation
– praktiske udfordringer og proportionalitet
v/ civilingeniør Anne Tipsmark Ottosen, Rambøll

Revurdering af gammelt oliespild – undersøgelser med nye værktøjer med høj opløsning giver data til en ny og mere retvisende konceptuel model
v/seniorkonsulent Gry Sander Janniche, NIRAS

In situ termisk oprensning ved temperaturer under forureningens kogepunkt – kan man det?
v/projektleder, ph.d. Søren Eriksen, Krüger

Spørgsmål og opsamling

12.55-13.40 Frokost

 

13.40-15.00

Spor 4

Indeklima  (del 2 af 2)

 

Kan lammeskind være en intern kilde til indeluftforurening og hvad med …..?
v/civilingeniør, ph.d. Flemming Hauge Andersen, DMR

Indeluftundersøgelse for vinylklorid med ny elektronisk canisterstyring – udvikling og erfaringer
v/civilingeniør, ph.d. Poul Larsen, DMR

Effekt af termisk opdrift ved passiv ventilation til sikring af indeklima
v/civilingeniør Jakob Skovsgaard, Aarhus Kommune

Spørgsmål og opsamling

 

Spor 5

9.50-11.20

Grundvandsforurening – spredning til overfladevand

 

Nedbrydning af chlorerede ethener i forureningsfanen, der strømmer ud i Grindsted Å
v/Cecilie Bang Ottosen, ph.d., DTU Miljø

Himmark Strand – en forurening, der ”voksede” ud under havet og blev til en generationsforurening
v/afdelingsleder, ph.d. Mette Christophersen, Rambøll

Afskæring af forureningsfane for at forebygge udsivning af PCE fane til vandløb
v/hydrogeolog Gro Lilbæk, NIRAS

Spørgsmål og opsamling

11.20-11.25 Pause

Spor 5

11.25-12.55 Det fælles geologiske/hydrostratigrafiske grundlag i Grundvandskortlægningen (FOHM)
– Udstilling, anvendelse og opdatering

FOHM-modellen som samlet geologisk/hydrostratigrafisk grundlag i grundvandskortlægningen – offentlig tilgængelighed
v/funktionsleder Jesper Hannibalsen, Miljøstyrelsen

Beskrivelse af det geologiske tolkningsmiljø ved opdatering og nytolkning af FOHM-modellen
v/geolog Tom Pallesen, I-GIS

Udstilling og download af FOHM-modellen via ny GEUS 3D database
v/geolog Anders Juhl Kallesøe, GEUS

Spørgsmål og opsamling

12.55-13.40 Frokost

Spor 5

13.40-15.00

PFAS

Soil Research for PFAS and Making Local Soil Legislation
v/Project Leader Ivar Lanting, AnteaGroup, NL

PFAS: practical experiences on soil investigation and remediation from a site in Amsterdam (The Netherlands)
v/Team Leader Paul Verhaagen, HMVT

PFAS-fjernelse og destruktion fra forskellige vandtyper som fx afværgevand og perkolat
v/miljøingeniør Tore Svendsen, Aquarden Technologies

Spørgsmål og opsamling

Spor 6

9.50-11.20

Geologi  –  modellering

Når det primære magasin under en industrigrund for en gang skyld ikke er så forurenet med klorerede opløsningsmidler, som man kunne forvente – En syntese af detaljerede geologiske informationer giver svaret
v/ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS

Design af undersøgelser i områder med stærkt varierende geologi
v/Senior Project Manager Bernt Grosen, COWI

Kompliceret geologi giver kompliceret forureningsspredning ved losseplads. DCIP giver den nødvendige forståelse
v/geolog Bettina M. Olsen, DMR

Spørgsmål og opsamling

11.20-11.25 Pause

Spor 6

11.25-12.55

 

 

 

 

 

 

 

 

12.55-13.40

Afværge  –  Injektion

Vurdering af pris, effekt og CO2 aftryk ved udvalgte teknikker til levering af reaktanter i lavpermeable medier
v/chefkonsulent Nina Tuxen, Region Hovedstaden

Enhanced biological degradation of a mixed chloroethene/
ethane plume of dissolved phase and DNAPL contamination under an active commercial site using biostimulation and bioaugmentation
v/Jack Shore, District Manager, REGENESIS

In-Situ Remediation of DNAPL Source and Plume at an Active Industrial Facility with Innovative Enhanced Reductive Dichlorination Technology
v/ Env. Engineer Gabriele Giorgio Ceriani, Ejlskov

Spørgsmål og opsamling

 

Frokostpause

Spor 6

13.40-15.00

Afværge  –  on-site

 

Cross-borehole DCIP: Kan det bruges til at planlægge og monitere in situ remediering?
v/Rasmus Thalund-Hansen, ph.d.-studerende, DTU Miljø

Laboratorictest af 4 AOP (AdvancedOxidationProcesses) metoder til oprensning af komplekst forurenet grundvand fra Grindsted
v/seniorspecialist Jarl Dall-Jepsen, COWI

Aerob nedbrydning af vinylchlorid i sandfiltre
v/specialkonsulent Lisbeth Hansen, Region Hovedstaden

Spørgsmål og opsamling

15.00-15.15

Farvel og tak for denne gang – fælles evaluering

Der er efterfølgende mulighed for at forblive on line og “netværke” (ca. 15.min)