Titel

Grundvand/overfladevand-interaktion
 

Møde

Nr. 43
 

Sted

Schæffergården
Jægersborg Allé 166, Gentofte
 

Tid

Tirsdag den 27. januar 2009
kl. 10.00 – 16.20
 

Faglig tilrettelæggelse
Seniorrådgiver, geokemiker Lærke Thorling, GEUS, lts@geus.dk
Afsnitsleder, civilingeniør Per Grønvald, Aalborg Kommune, pg-forsyning@aalborg.dk
Civilingeniør, ph.d. Jacob Birk Jensen, NIRAS, jbj@niras.dk
Seniorhydrolog, ph.d. Mette Dahl, GEUS, Hydrologisk, md@geus.dk

Arrangør/tilrettelæggelse
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Lisbeth Verner
 

Emne
Interaktion mellem grundvand og overfladevand i vandløb, søer og vådområder er af stor betydning for det samlede vandmiljø og for de grundvandsafhængige terrestriske økosystemer. For at opfylde Vandramme-direktivets og Habitatdirektivets krav om opfyldelse af miljømål er der behov for et forbedret vidensniveau om hydrologiske og økologiske processer samt om sammenhængen mellem hydrologi og naturindhold.

Inden udgangen af 2009 skal miljøcentrene udarbejde og vedtage Vand- og Natura2000 planer med tilhørende indsatsprogrammer. Efter vedtagelsen skal de enkelte kommuner udarbejde handleplaner for, hvordan de vil realisere Vand- og Natura2000 planerne indenfor deres geografiske område. I forvaltningen af vandressourcen skal kommunerne løbende konsekvensvurdere nye og eksisterende grundvandsindvindinger i og i nærheden af vandløb, søer og grundvandsafhængige terrestriske økosystemer. På mødet vil vi afdække de muligheder eksisterende metoder tilbyder og kortlægge behovet for data, nye metoder og vidensopbygning ud fra såvel den videnskabelige State of the Art som den praktiske erfaring fra kommuner og miljøcentre, for at få et såvel tværfagligt som tværinstitutionelt overblik over de muligheder og udfordringer, som skal løftes.
 

Program

Samlet rapport i pdf

Opsamling fra mødet - Bemærkninger indsamlet fra refleksion og diskussion

 

Ordstyrer: Seniorhydrolog Mette Dahl, GEUS
 

10.00 – 10.10

Velkomst og indledning
Seniorhydrolog Mette Dahl, GEUS
 

Krav fra planlægning og administration
 

10.10 – 10.30

 

Udfordringerne fra Vandramme-, Grundvands- og Habitatdirektiverne.
Geolog Martin Skriver, By- og Landskabsstyrelsen
 

10.30 – 10.55

 

Miljøcentrenes håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet
Civilingeniør, projektleder Birgitte Palle, Miljøcenter Aalborg
 

10.55 – 11.15

 

Grundvand/overfladevand. Udfordringen for kommunal planlægning
Geolog Charlotte Bamberg, Århus Kommune
 

11.15 – 11.30

Pause
 

Grundvand og afhængige økosystemer
 

11.30 – 11.55

Grundvand og terrestriske økosystemer – styrende forhold for naturtilstand
Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, DMU
 

11.55 – 12.20

Grundvand og akvatiske økosystemer - styrende forhold for økologisk og kemisk tilstand.
Seniorforsker Brian Kronvang, DMU
 

12.20 – 12.35

Refleksion og spørgsmål
 

12.35 – 13.35

Frokost
 

Ordstyrer: Seniorrådgiver Lærke Thorling, GEUS
 

Karakterisering af interaktion mellem grundvand og overfladevand
 

13.35 – 14.00

Hydrologisk kredsløb, grundvand/overfladevand interaktion, data og metoder i relation til VRD, GVD og HD
Direktør Bjarne Madsen, WaterVision a/s
 

14.00 – 14.20

Tærskelværdier for grundvand baseret på afhængige økosystemer
Seniorforsker Klaus Hinsby, GEUS
 

14.20 – 14.45

Anvendelsesmuligheder for GOI typologien
Seniorhydrolog Mette Dahl, GEUS
 

14.45 – 14.55

Refleksion og spørgsmål
 

14.55 – 15.10

Pause
 

Praktiske erfaringer
 

15.10 – 15.35

Nitratreduktion og naturgenopretning i Åkær Å oplandet til beskyttelse af Natura2000-området Lillebælt
Geolog Jette Vindum, Kolding Kommune
 

15.35 – 16.05

Vandindvinding og Natur- i skøn forening!
Skov og landskabsingeniør Lars Delfs Mortensen, Aalborg kommune, og
afsnitsleder Per Grønvald, Ålborg Kommune, Vandforsyningen
 

16.05 – 16.20

Refleksion, opsamling og afrunding