Titel

 

Forurenede grunde og overfladevand:
Udfordringer og samarbejder?
 

Møde

Nr. 41
 

Sted

Schæffergården
Jægersborg Allé 166, Gentofte
 

Tid

Torsdag 20. november 2008
kl. 10.00 – 16.00
 

Faglig tilrettelæggelse
Professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø, plb@env.dtu.dk
Chefkonsulent, cand.scient. Astrid Zeuthen Jeppesen, ALECTIA, azj@alectia.com
Seniorrådgiver, biokemiker Lærke Thorling, GEUS, lts@geus.dk
Civilingeniør Arne Rokkjær, Region Hovedstaden, arne.rokkjaer@regionh.dk
 

Arrangør/tilrettelæggelse
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Lisbeth Verner
 

Emne
Påvirker forurening fra punktkilder i form af nedlagte benzinstationer, renserier, industrigrunde og lossepladser vandløb, søer og hav? Vandløb og forurenet grundvand hører administrativt hjemme i kommuner og regioner, mens vandressourcekortlægningen administreres i Miljøcentrene. Hvilke faglige og administrative udfordringer skal løses i lyset af Vandrammedirektivet? Hvordan kan forurening af grundvand og overfladevand fra punktkilder inddrages i de kommende handle- og vandplaner? Kan vi bruge de eksisterende risikovurderingsværktøjer? På mødet vil vi belyse de forskellige aspekter ved overbliksforedrag. Behovet for nye metoder, risikovurdering, lovgivning og styrket integration mellem fagområder vil blive debatteret.
Mødet er et heldagsmøde og vil være en kombination af workshop og traditionelt møde.
 

Program

Samlet rapport i pdf

 

Opsamling fra workshops:
Indhold på plancher i uredigeret form - Gruppe A til E

Sorteret liste af emner
 

 

Ordstyrer: Chefkonsulent, cand.scient. Astrid Zeuthen Jeppesen, ALECTIA
 

10.00 – 10.10

 

Velkomst og indledning. Præsentation af dagen – væsentlige problemstoffer og udfordringer fagligt/administrativt
v/ Astrid Zeuthen Jeppesen
 

 

Påvirker grundvand overfladevand med miljøfremmede stoffer?
 

10.10 – 10.35 Hvilke svar giver NOVANA på, hvor pesticider og andre miljøfremmede stoffer i overfladevand kommer fra?
v/ Susanne Boutrup, akademisk medarbejder, cand.pharm., Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

 

10.35 – 11.05

 

Er der påvirkning af grundvand forurenet med klorerede opløsningsmidler og andre stoffer fra punktkilder?
v/ Professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø
 

11.05 – 11.10

 

Oplæg til workshop
v/ Professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø
 

11.10 – 11.20

Pause og etablering af grupper
 

11.20 – 12.00

 

Workshop A: 
Hvilke faglige udfordringer møder vi?
 

12.00 – 13.00

Frokost
 

 

Ordstyrer: Seniorrådgiver, biokemiker Lærke Thorling, GEUS
 

 

Hvordan samarbejdes der om administration af grundvand og overfladevand?
 

13.05 – 13.30

Er sammenhængen mellem punktkilder og overfladevand faldet i et administrativt hul?

v/ Nils Bull, tidligere afdelingschef, Region Hovedstaden
 

13.30 – 13.55

 

Samarbejde på tværs af kommune- og administrationsgrænser – en nødvendighed. Eksempler fra Egedal Kommune
v/ civilingeniør Mette Skougaard, Egedal Kommune
 

13.55 – 14.20

 

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder
v/ geolog Thomas Hansen, Miljøcenter Roskilde
 

14.20 – 14.45

 

Workshop B:
Hvordan kommer vi videre på det administrative område?
 

14.45 – 15.05

Kaffepause og ophængning af ideer
 

15.05 – 15.25

Nye grupper og udveksling af ideer:
 

 

Hvilke nye faglige ideer er på vej i forsknings og udviklingsprojekter?
 

15.25 – 15.40

 

Hydrologiske forhold i ådale og betydning for stoffer og processer
v/ hydrolog, forsker Mette Dahl, GEUS
 

15.40 – 15.55

 

Præsentation af Riskpoint: Hvordan skal risikovurdering og prioritering hænge sammen i fremtiden?
v/ Associate Professor Philip Binning, DTU  Miljø
 

15.55 – 16.00

 

Opsamling og afslutning
v/ Lærke Thorling