Titel

Referencetilstand i grundvand, vandløb, søer og fjorde
 

Møde

Nr. 29
 

Sted

Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7, Odense
 

Tid

Onsdag den 23. april 2008
Kl. 10.00 – 16.20
 

Faglig tilrettelæggelse
Seniorrådgiver, geokemiker Lærke Thorling, GEUS, lts@geus.dk
Statsgeolog Heidi C. Barlebo, GEUS, hcb@geus.dk
Seniorforsker Brian Kronvang, DMU, AU, brk@dmu.dk
 

Arrangør/tilrettelæggelse
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Lisbeth Verner
 

Emne
Referencetilstanden for vandforekomster i grundvand og overfladevand er den tilstand, som miljø-områderne skal vurderes i forhold til under EU´s vandrammedirektiv og grundvandsdirektiv. Referencetilstanden er den tænkte miljøtilstand, hvor der ikke er nogen betydende menneskelig påvirkning af miljøet. Selvom referencetilstanden således er et helt centralt begreb i miljølov-givningen, hersker der stadig stor usikkerhed om, hvorledes man for grundvandsforekomster og overfladevand fastsætter denne. En lang række udviklings og undersøgelsesprojekter er blevet og bliver gennemført i Danmark og i EU-regi i disse år for at belyse dette emne.

På mødet vil vi vise eksempler på hvorledes man i Danmark og EU fastsætter den fysiske, kemiske og biologiske referencetilstand i grundvand og overfladevand i form af baggrundsværdier og tærskelværdier. Desuden vil vi diskutere, hvordan vi anvender mange af de nye begreber og metoder i forbindelse med vandplanerne.

Mødet er et heldagsmøde.
 

Program

Ordstyrer: Seniorforsker Brian Kronvang, DMU, AU
 

10.00 – 10.20

 

Velkomst og indledning
Seniorforsker Brian Kronvang, DMU, AU
Præsentation på mødet

Juridiske og økonomiske synsvinkler

10.20 – 10.45

 

Implementering tærskelværdier/referenceværdier mv. for grundvand
Civilingeniør Christian Ammitsøe By og Landskabsstyrelsen
Præsentation på mødet

10.45 – 11.10

 

Fastlæggelse af referencetilstand for overfladevande
Cand. scient. Jens Brøgger, By og Landskabsstyrelsen
Præsentation på mødet
Måske kender din PC ikke formatet for denne præsentation - vælg at åbne i  PowerPoint!
 

11.10 – 11.20

Spørgsmål og diskussion

11.20 – 11.35

 

Pause

Faglig baggrund for fastsættelse af referenceværdier

11.35 – 12.00

 

Hvordan fastsættes reference (tærskel-) værdier i grundvand
Seniorforsker, Klaus Hinsby, GEUS
Præsentation på mødet

12.00 – 12.25

 

Hvordan fastsættes referenceværdier i vandløb og ådale
Seniorforsker Annette Baattrup-Petersen, DMU
Præsentation på mødet

12.25 – 13.40

Frokost

Ordstyrer: Seniorrådgiver Lærke Thorling, GEUS

13.40 – 14.05

 

Hvordan fastsættes referenceværdier i fjorde og andre marine områder.
Seniorforsker Stig Markager
Præsentation på mødet

14.05 – 14.15

Diskussion af videnskabelige anbefalinger til referenceværdier
 

Praktiske erfaringer fra Miljøcentrene
 

14.15 – 14.40

 

Erfaringer og udfordringer ved praktisk arbejde med referencetilstand for grundvand i vandplanerne
Geolog Thomas Hansen, Miljøcenter Roskilde
Præsentation på mødet
 

14.40 – 15.05

 

Erfaringer og udfordringer ved praktisk arbejde med referencetilstand  for overfladevand og havvand i vandplanerne
Biolog Martha Laursen Miljøcenter Ringkøbing
Præsentation på mødet
 

15.05 – 15.15

Diskussion af praktiske erfaringer
 

15.15 – 15.35

Pause
 

Visioner
 

15.35 – 16.00

 

Landbrugets perspektiv på referenceværdier
Miljøchef Hans R. Thyssen, Landbrugets Rådgivningscenter
Præsentation på mødet
 

16.00 – 16.15

Opsamling og afrunding
 

Deltagergebyr

Kr. 2.900, excl. Moms
 

Tilmelding

Elektronisk tilmelding bedes foretaget her fra hjemmesiden. Faktura fremsendes senest 14 dage før mødets afholdelse.

Tilmeldingen bedes være sekretariatet for ATV Jord og Grundvand i hænde senest den 14. april 2008 og er bindende fra samme dato