Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening

Vingstedcentret, Bredsten v/Vejle

4. - 5. marts 2008

P R O G R A M

 

Faglig tilrettelæggelse:

Professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø

Chefkonsulent, cand.scient. Astrid Zeuthen Jeppesen, Watertech (fra 15/1 Alectia)

Civilingeniør, ph.d. Liselotte Ludvigsen

Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS A/S

Cand.techn.soc. Birgit Sønderskov Weber, Miljøcenter Odense

Civilingeniør Arne Rokkjær, Region Hovedstaden

Arrangør/tilrettelæggelse:

Sekretariatsleder Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand

MIACON, Meeting and Conference Services v/ Mia Clausen

Tirsdag den 4. marts 

09.30 - 09.50

Registrering, kaffe/te

Fællessession

Hal 1

09.50 - 10.00

Velkomst
Professor Poul L. Bjerg, formand for ATV Jord og Grundvand

10.00 - 10.25

En visionær kommuneplan er et gigantisk netværk af hensyn
Forvaltningschef  Claus Nickelsen, Natur og Miljø, Århus Kommune

Claus Nickelsen giver bud på, hvordan man kan blive CO2-neutral, fordoble naturområderne, få mere vand i landskabet, beskytte grundvandet, håndtere lettere forurenet jord og udlægge særlige landbrugsområder, som vi kender det fra industrivirksomheder.

10.25 - 1050

Landbrugets rolle i forvaltningen af natur og miljø
Vicedirektør Niels Peter Nørring, Dansk Landbrug
Landbruget ønsker gode produktionsforhold. Men landbruget ønsker også at bidrage til positivt samspil med de udfordringer kommunerne står overfor i forhold til natur, miljø og klima.

  10.50 - 11.00

Diskussion

  11.00 - 11.15

Pause


Tirsdag den 4. marts – Centersalen

 

TJÆRE OG OLIE

11.15 - 11.40

Naturlig nedbrydning af tjærestoffer i grundvandsmagasin vurderet ved isotopfraktionering,  specifikke nedbrydningsprodukter, laboratorieforsøg og stoftransportmodellering
Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen, Region Syddanmark

Skriftligt indlæg

11.40 - 12.05

MTBE-nedbrydning i jordens umættede zone
Civilingeniør, ph.d. Per Loll, Dansk Miljørådgivning A/S

Skriftligt indlæg

12.05 – 12.30

NSO-forbindelser i olieforurenet jord og grundvand: Forekomst og risikovurdering
Kvalitetschef Christian Grøn, DHI

Skriftligt indlæg

12.30 - 12.40

Diskussion

12.40 - 13.40

Frokost

STORE SAGER

13.40 - 14.05

De store jordforureninger i Danmark
Biolog Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden

Skriftligt indlæg

14.05 -  14.30

Oprensning af en af Danmarks største forureninger, beliggende i Kærgård Plantage
Geolog Jørgen Fjeldsø Christensen, Region Syddanmark

Skriftligt indlæg

14.30 - 14.55

Demonstrationsprojekt om basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning ved Høfde 42, Rønland. Perspektiver, undersøgelser og foreløbige resultater
Civilingeniør Claus Kirkegaard, Dansk GeoServEx a/s

Skriftligt indlæg

14.55 - 15.05

Diskussion

15.05 - 15.30

Posterindlæg
Speciale- og ph.d. studerende

Interaktion mellem TCE og 1,1,1-TCA forurenet grundvand og overfladevand – et integreret studie af strømnings- og nedbrydningsforhold i grundvand og overfladevand
Forskningsassistent Ida Damgaard , DTU Miljø

Skriftligt indlæg

Områdeklassificering af diffust forurenet jord
Cand.techn.soc. Helle Møller Jensen og cand.techn.soc. Line Skovrider, RUC

Skriftligt indlæg

Basisk Hydrolyse ved Høfde 42
Diplomingeniører Majbritt Skovgaard Lauritsen og Eva Bang Rasmussen, Ingeniørhøjskolen i Århus

Skriftligt indlæg

15.30 - 15.50

Kaffe/te

JORDHÅNDTERING

15.50 – 16.15

Intentioner og principper med regelændringerne
Funktionsleder, cand.pharm. Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen

Skriftligt indlæg

16.15 - 16.40

Hvordan er områdeklassificeringen gennemført, reaktioner herpå samt konsekvenser for borgere og kommuner
Gruppeleder Inger Holck Gregersen, Århus Kommune – Teknik og Miljø
 

16.40 - 17.05

Hvad betyder de ændrede jordhåndteringsregler i praksis for bygherre og entreprenør?
Cand.scient. Morten Kjærgaard, GEO

Skriftligt indlæg

17.05 - 17.15

Diskussion

17.15 - 18.00

Posterudstilling, Foyer. De respektive udstillere vil være til stede i dette tidsrum

17.45 - 19.00

Sportsaktiviteter (skydning/svømning/bordtennis/badminton/volleyball/løb)

19.30

Middag, Hal 1  /  Musik  / Dans


Tirsdag den 4. marts – Auditoriet

 

VAND OG NATUR

11.15 - 11.40

Sammentænkning af indsatsen for vand og natur ved gennemførelse af miljø milliardprojekter
Projektkoordinator Ann Fuglsang, Skov og Naturstyrelsen, Fyn

Skriftligt indlæg | Rapport

11.40 - 12.05

Hvordan sammentænkes indsatsen på vand og natur? Miljøcentrenes udfordringer og samarbejde med kommunerne
Kontorchef Ellen Langfrits, Miljøcenter Ringkøbing
 

12.05 – 12.30

Ådalsplan for Ringsted Ådal - et redskab til kommunen i forbindelse med indfrielsen af vandrammedirektivets krav
Biolog, cand.scient. Kasper Rasmussen, ALECTIA Aqua

Skriftligt indlæg

12.30 - 12.40

Diskussion

12.40 - 13.40

Frokost

GRUNDVANDSBESKYTTELSE

13.40 - 14.05

Strategi for grundvandsbeskyttelse
Hydrogeolog Troels Kærgaard Bjerre, Odense Vandselskab as

Skriftligt indlæg

14.05 - 14.30

Kommunernes planer for grundvandsbeskyttelsen - 3 eksempler: Køge, Allerød og Hedensted
Gruppeleder, civilingeniør Ole Frimodt Pedersen, Orbicon A/S

Skriftligt indlæg

14.30 - 14.55

Vandindvinding – bæredygtighed. VVM redegørelser til brug for indvindingstilladelser
Sektionsleder Bo Lindhardt, Gentofte Kommune

Skriftligt indlæg

14.55 - 15.05

Diskussion

15.05 - 15.30

Posterindlæg
Speciale- og ph.d. studerende

Fjernelse af krom og arsen fra vejvand og drikkevand ved brug af jernoxid-coatede kalkkorn
Miljøkemistuderende Karin Cederkvist, Institut for Grundvidenskab, KU

Skriftligt indlæg

Estimation of the Dynamic Interaction between Surface and Groundwater at Dan Phuong, Vietnam
Forskningsassistent Julie Chambon, DTU Miljø

Skriftligt indlæg

Mikrobiel nitratreduktion med pyrite som elektrondonor i danske sandede grundvandssedimenter
Cand.scient. Christian Juncher Jørgensen, Institut for Geografi og Geologi, KU

Skriftligt indlæg

Simulering af interaktionen mellem grundvand og Hampen sø
Specialestuderende Sachin Karan, Institut for Geografi og Geologi, KU
 

Næringsstofudviklingen i Odense Å 1964-2002
Ph.d. studerende Morten Andreas Dahl Larsen, Geografisk Institut, KU

Skriftligt indlæg

15.30 - 15.50

Kaffe/te

GEOLOGI OG GEOFYSIK

15.50 - 16.15

Koncept for håndtering af istektoniske forstyrrelser i geologiske og hydrogeologiske modeller
Chefkonsulent, ph.d. Niels Richardt, Rambøl

Skriftligt indlæg

16.15 - 16.40

Udpegning af borelokaliteter baseret på integreret 3D geofysisk-geologisk tolkning
Geolog, geofysiker Ole Frits Nielsen, COWI A/S

Skriftligt indlæg

16.40 - 17.05

Status for anvendelse af MRS i Danmark
Geofysiker Mette Ryom, Rambøll

Skriftligt indlæg

16.05 - 17.15

Diskussion

17.15 - 18.00

Posterudstilling, Foyer. De respektive udstillere vil være til stede i dette tidsrum

17.45 - 19.00

Sportsaktiviteter (skydning/svømning/bordtennis/badminton/volleyball/løb)

19.30

Middag, Hal 1  /  Musik  / Dans


Onsdag den 5. marts – Centersalen

 

 AFVÆRGE

09.00 - 09.25

Erfaringer med anvendelse af flerfase ekstraktion i Danmark
Civilingeniør, ph.d. Søren Dyreborg, Dansk GeoServEx A/S

Skriftligt indlæg

09.25 - 09.50

Erfaringer med etablering og drift af fuld skala afværge ved stimuleret reduktiv deklorering i moræneler. Direct push injektion af donor og biomasse på Vesterbrogade og Gl. Kongevej, København
Civilingeniør Pernille Kjærsgaard, Orbicon A/S

Skriftligt indlæg

09.50 - 10.15

Anvendelse af  ZVI-Clay teknologien til oprensning af DNAPL-forurening
Civilingeniør, ph.d.- studerende Annika Fjordbøge, DTU Miljø

Skriftligt indlæg

10.15 - 10.25

Diskussion

10.25 - 10.45

Kaffe/te

10.45 - 11.10

Forprojekt til termisk oprensning - modelsimuleringer eller pilotprojekt?
Civilingeniør Henrik E. Steffensen, NIRAS A/S

Skriftligt indlæg

11.10 - 11.35

Stabilisering af arsen-, krom- og kobberforurenet jord med okkerslam fra vandværker
Lektor, ph.d. Rasmus Jacobsen, DTU Miljø

11.35 - 12.00

Anvendelse af in situ kemisk oxidation i sekventiel oprensning af grundvandsforurening Civilingeniør, ph.d..- studerende Aikaterini Tsitonaki, DTU Miljø

Skriftligt indlæg

12.00 - 12.10

Diskussion

12.10 - 13.10

Frokost

STRATEGI OG BESLUTNINGSSTØTTE

13.10 - 13.35

Praktisk anvendelse af modeller som beslutningsstøtte til løsning af jordforureningsopgaver
Civilingeniør Hans Chr. Loer Linderoth, Orbicon A/S

Skriftligt indlæg

13.35 - 14.00

Anvendelse af grundvandsmodel til kildesporing, risikovurdering og design af afværgetiltag
Civilingeniør, ph.d. Jacob Birk Jensen, NIRAS A/S

Skriftligt indlæg

14.00 - 14.25

Ny screeningsmodel til valg af afværgeløsning for grunde med chlorerede opløsningsmidler
Civilingeniør,  fagleder Jarl Dall-Jepsen, COWI A/S

Skriftligt indlæg

14.25 - 14.35

Diskussion

14.35 - 14.55

Kaffe/te

Centersalen - Fællessession 

DET TABTE LAND   

14.55 – 15.45

Det tabte land
Journalist Kjeld Hansen

15.45 – 15.55

Diskussion

15.55 – 16.00

Afslutning ved professor Poul L. Bjerg, formand for ATV Jord og Grundvand


Onsdag den 5. marts – Auditoriet

 

PÅVIRKNING AF JORD- OG GRUNDVANDSMILJØET MED KEMISKE STOFFER

09.00 - 09.25

Asbest – et jordforureningsproblem?
Civilingeniør, chefkonsulent Kim Haagensen, Rambøll

Skriftligt indlæg

09.25 - 09.50

Brug af tungmetalholdige pesticider i frugtplantagen Guldborghave
Cand.pharm. Abelone Christensen, Skude & Jacobsen A/S

Skriftligt indlæg

09.50 - 10.15

Forekomst af oliestoffer i reducerede grundvandsmagasiner - Er der tale om forureninger?
Civilingeniør, geokemi, ph.d. Vibeke Nyvang, ALECTIA
 

10.15 - 10.25

Diskussion

10.25 - 10.45

Kaffe/te

10.45 - 11.10

Vurdering af miljømæssige og økonomiske konsekvenser af udvidelser af husdyrbrug
Forstkandidat Mikkel Kloppenborg Nielsen, NIRAS A/S

Skriftligt indlæg

11.10 - 11.35

Kvælstofudvaskning fra skov i et komplekst opland – et nyt værktøj til brug for oplandsberegninger
Professor Per Gundersen, Center for Skov, Landskab og Planlægning, KU

Skriftligt indlæg

 11.35 - 12.00

Nanoteknologi i miljøet -  hvor lille er risikoen?
Lektor Anders Baun, Institut for Miljø& Ressourcer, DTU

Skriftligt indlæg

12.00 - 12.10

Diskussion

12.10 - 13.10

Frokost

KLIMA

13.10 - 13.35

Klima og Vand
Divisionschef Anne Mette K. Jørgensen, Danmarks Meteorologiske Institut

Skriftligt indlæg

13.35 - 14.00

Anvendelse af hydrologiske modeller til at vurdere klimaændringers effekter på grundvand og vandløb
Forskningsprofessor, dr.scient. Jens Chr. Refsgaard, GEUS

Skriftligt indlæg

14.00 - 14.25

Referencetilstand i et urbant område - betydning af historisk klima og oppumpning
Cand.scient, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl, Alectia

Skriftligt indlæg

14.25 - 14.35

Diskussion

14.35 - 14.55

Kaffe/te


Centersalen - Fællessession 

DET TABTE LAND

14.55 – 15.45

Det tabte land
Journalist Kjeld Hansen

15.45 - 15.55

Diskussion 

15.55 - 16.00

Afslutning ved professor Poul L. Bjerg, formand for ATV Jord og Grundvand