TEMADAG

 

STIMULERET REDUKTIV DECHLORERING

 

Vingstedcentret

Mandag den 3. marts 2008 kl. 09.45 - 17.00

 

 

Faglig tilrettelæggelse

Civilingeniør Charlotte Riis, NIRAS A/S

Civilingeniør Anders G. Christensen, NIRAS A/S

 

 

Baggrund

Der har i de senere år været rettet fokus mod stimuleret reduktiv dechlorering som afværgemetode over for chlorerede opløsningsmidler i Danmark. Dette har medført at en række pilot- og fuldskalaoprensninger er iværksat. Oprensningerne omfatter forskellige designkoncepter, hvad angår målsætning, geologi, tidshorisont, tilførselsstrategi samt substrat- og bakterietyper. Målet med temadagen er at formidle resultater fra en række aktuelle sager, hvor der foreligger drift- og moniteringsdata fra en længere, sammenhængende periode og på baggrund heraf at diskutere de væsentligste problemstillinger mht. implementering af metoden – både de praktiske forhold og de mere konceptuelle overvejelser. Herudover vil behovet for forundersøgelser bliver diskuteret og vi vil kigge fremad og vurdere de udfordringer, vi står overfor med metoden.

 

Målgruppen for temadagen er sagsbehandlere i regionerne og rådgivere, der arbejder med valg af afværgemetoder i sager med chlorerede opløsningsmidler. Konkret erfaring med stimuleret reduktiv dechloreringssager er således ikke en forudsætning for deltagelse i temadagen.

 

Program

 

09.45 - 10.00

Velkomst og introduktion af dagens program og baggrunden for temadagen

Civilingeniør Charlotte Riis, NIRAS A/S

 

10.00 - 10.30

Stimuleret reduktiv dechlorering – hvad er det nu det går ud på?

Civilingeniør, ph.d. Charlotte Scheutz, Institut for Miljø og Ressourcer, DTU

 

 

Permeable aflejringer/ grundvandsmagasiner

10.30 - 11.00

Rugårdsvej 234-238, Odense. Fuldskala oprensning i sandmagasin med to forskellige injektionsstrategier

Civilingeniør Lars Nissen, COWI A/S

 

11.00 - 11.15

Pause

 

11.15 - 11.45

Gl. Kongevej 33, Kbh. V. Fuldskala oprensning i kalkmagasin med aktiv og passive fase

Civilingeniør Charlotte Riis, NIRAS A/S

 

11.45 - 12.15

Flensborggade 24, Kbh. V. Pilotforsøg med horisontal barriere i sandlag

Civilingeniør Maria Heisterberg Hansen, NIRAS A/S

 

12.15 - 13.15

 

Frokost

 

13.15 – 14.00

Diskussion: Erfaringer og problemstillinger vedrørende stimuleret reduktiv dechlorering i permeable aflejringer

Ordstyrer: Civilingeniør Charlotte Riis, NIRAS A/S

 

 

Lavpermeable aflejringer

14.00 - 14.30

Sortebrovej 26, Tommerup. Fuld-skala oprensning i moræneler med sandslirer

Civilingeniør Claus Westergaard, Orbicon A/S

 

14.30 - 15.00

Gl. Kongevej 39/Vesterbrogade 116, Kbh. V. Fuld-skala oprensning i moræneler

Civilingeniør, ph.d  Mette Broholm, Orbicon A/S

 

15.00 - 15.20

Pause

 

15.20 - 16.05

Diskussion: Erfaringer og problemstillinger vedr. stimuleret reduktiv dechlorering i lavpermeable aflejringer

Ordstyrer: Civilingeniør Anders G. Christensen, NIRAS A/S

 

16.05 - 16.50

Fremtidige udfordringer ved anvendelse af stimuleret reduktiv dechlorering. Oplæg og efterfølgende diskussion

Professor, ph.d. Poul Bjerg, Institut for Miljø og Ressourcer, DTU

 

16.50 - 17.00

Afrunding

 

 

Deltagerbegrænsning: Max. 38 personer. Vi modtager tilmeldinger i den rækkefølge, som de kommer ind – helt frem til tilmeldingsfristens udløb. Ved overtegning af temadagen forbeholder ATV Jord og Grundvand sig ret til at fordele pladserne blandt de tilmeldte. Vi vil bl.a. tilgodese, at så mange firmaer  og institutioner som muligt kan blive repræsenteret. Vi fordeler pladserne snarest muligt efter tilmeldingsfristens udløb, og vi giver besked til alle, som har tilmeldt sig.

 

 

Deltagergebyr: Separat deltagergebyr til Temadagen, kr. 2.800 (excl.moms).

Overnatning mellem mandag den 3. marts og tirsdag den 4.marts er uafhængig af Temadagen. Ønsker man også at deltage i selve Vintermødet, er der mulighed for en samlet online tilmelding.