WORKSHOP 2

VEJLEDNING OM MILJØSKADER

Vingstedcentret

Onsdag den 5. marts, kl. 09.00 – 12.10 

 

Faglig tilrettelæggelse

Specialkonsulent Dorte Balle Hermansen, Miljøstyrelsen

Seniorprojektleder Bente Villumsen, COWI A/S

 

 

Baggrund
EU's direktiv om miljøansvar skal implementeres i dansk lov. Et lovforslag blev fremsat i folketingsåret 2006/07, men blev trukket tilbage efter stor diskussion og mange ændringsforslag. Et nyt lovforslag forventes fremsat i Folketinget i folketingsåret 2007/2008. Et vigtigt omdrejningspunkt er definition af de miljøskader, som skal være omfattet af denne lovgivning, og Miljøstyrelsen har derfor i efteråret 2007 igangsat arbejdet med en vejledning om miljøskader, som skal lette anvendelsen af den nye lovgivning.

I arbejdet med vejledningen om miljøskader er dialogen med interessenter vigtig, og vi ser workshoppen på Vintermødet som en del af denne dialog. På tidspunktet for Vintermødet forventes vejledningen at foreligge i udkast, og workshoppen vil være en glimrende lejlighed til at prøve dele af vejledningen af på fagfolk, som kan blive fremtidige brugere af regelsættet. Deltagerne vil få en grundlæggende indføring i miljøansvarsdirektivet og dets miljøskadebegreb, og mulighed for at diskutere væsentlige spørgsmål i den sammenhæng.

 

Emne

Direktivet omfatter tre typer af miljøskader: Skader på vand, skader på naturen og skader på jord. Der er en tæt sammenhæng med henholdsvis vandrammedirektivet, habitatdirektivet og et kommende rammedirektiv om jord, idet miljøskader skal defineres i forhold til direktivernes definitioner af bl.a. "god tilstand" for vandforekomster og "gunstig bevaringsstatus" for beskyttede arter og naturområder.
I forhold til jord er skadebegrebet mere begrænset og beskæftiger sig kun med jordforureninger, som medfører risiko for menneskers sundhed.

Miljøskader, som er omfattet af direktivet, skal behandles efter særlige regler, der er nye krav til selve sagsbehandlingen herunder en større inddragelse af offentligheden (miljø- og naturorganisationer) og nye krav til genopretning efter skader, herunder krav om at samfundet kompenseres for det midlertidige tab af et miljøgode, indtil genopretningen er gennemført.  Det er imidlertid slet ikke alle miljø-skader, der er omfattet af direktivet: Der er afgrænsninger af , hvilke aktiviteter, der kan føre til miljøskader, og krav til, hvor omfattende miljøskaderne skal være for at komme ind under direktivets og dermed den nye lovgivnings særlige regler.

Den kommende vejledning skal beskrive, hvordan og på hvilket grundlag, man afgør, om en skade - f.eks. en forurening - er en miljøskade i direktivets og dermed den nye lovgivnings forstand. På workshoppen vil vi fokusere skader på (grund)vand og skader på jord.

 

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere i statens miljøcentre, kommuner og rådgivende firmaer, som kan tænkes at få brug for vejledningen i deres fremtidige arbejde samt potentielle skadevoldere.


Program (ca. tider)

 

09.00 – 09.30

 

Den retlige ramme for miljøskadebegrebet: Hvilke aktiviteter kan medføre miljøskader, og hvilke krav stilles til myndigheder og skadevolder i forbindelse med sagsbehandlingen
Specialkonsulent Dorte B. Hermansen, Miljøstyrelsen

 

09.30 - 10.00

Miljøskadernes omfang: Hvor meget skal der til, for at en skade er væsentlig, og hvordan dokumenteres hidtidig tilstand og sammenhæng mellem påvirkning og skade
Seniorprojektleder Bente Villumsen, COWI A/S

10.00 – 10.20

Pause

 

10.20 – 11.45

Gruppediskussion med oplægsholderne

 

11.45 – 12.10

Opsamling og afsluttende diskussion

 

 

Deltagerbegrænsning: Max. 24 personer. Vi modtager tilmeldinger i den rækkefølge som de kommer ind, helt frem til tilmeldingsfristen. Ved overtegning af fagsessioner/workhops forbeholder ATV Jord og Grundvand sig ret til at fordele pladserne blandt de tilmeldte. Vi vil bl.a. tilgodese, at så mange firmaer og institutioner som muligt kan blive repræsenteret. Vi fordeler pladserne snarest muligt efter tilmeldingsfristens udløb, og vi giver besked til alle, som har tilmeldt sig.