WORKSHOP 1

 

KOBLING AF GRUNDVAND/OVERFLADEVANDS

INTERAKTIONER OG NATUR

 

Vingstedcentret

Tirsdag den 4. marts 2008, kl. 13.40  - 17.15

 

Faglig tilrettelæggelse

Civilingeniør ph.d. Jacob Birk Jensen, NIRAS A/S

Forsker, ph.d. Mette Dahl, GEUS

 

 

Baggrund/formål/motivering

Interaktion mellem grundvand og overfladevand i vandløb, søer og vådområder er af stor betydning for det samlede vandmiljø og for de grundvandsbetingede terrestriske økosystemer. For at opfylde Vandrammedirektivets krav om opnåelse af miljømål og Habitatdirektivets krav om opnåelse af mål for naturtilstanden er der behov for et forbedret vidensniveau om hydrologiske og økologiske processer og dynamik samt om sammenhængen mellem hydrologi og naturindhold.

Inden udgangen af 2009 skal miljøcentrene udarbejde og vedtage Vand- og Natura2000 planer med tilhørende indsatsprogrammer. Efter vedtagelsen skal de enkelte kommuner udarbejde handleplaner for, hvordan de vil realisere Vand- og Natura2000 planerne indenfor deres geografiske område. Handleplanerne vedtages ved udgangen af 2010.

 

I forvaltningen af vandressourcen skal kommunerne løbende konsekvensvurdere nye og eksisterende grundvandsindvindinger i og i nærheden af vandløb, søer og grundvandsbetingede terrestriske økosystemer.

Formålet med denne workshop er at kortlægge hvilke muligheder eksisterende metoder tilbyder og kortlægge behovet for dataindsamling, metodeudvikling og vidensopbygning i forbindelse med løsning af de forestående opgaver.

Beskrivelse

I forlængelse af formiddagens session i Auditoriet "Vand og Natur" (Hvordan sammentænkes indsatsen på vand og natur?) om miljøcentrenes udfordringer og kommunernes samarbejde diskuterer deltagerne i eftermiddagens workshop, på basis af oplæg om styrende hydrologiske og økologiske forhold og præsentation af metoder, hvilke muligheder og begrænsninger de forskellige tilgange har i forhold til miljøcentrenes og kommunernes opgaver. I plenumdiskussioner samler vi op på, hvilke behov der er for dataindsamling, metodeudvikling og vidensopbygning.

 

Målgruppe

Ansatte i miljøcentre og kommuner samt rådgivere, der arbejder med vandressourceforvaltning og vand- og naturplanlægning.

 

Deltagerbegrænsning: Max. 30 personer. Vi modtager tilmeldinger i den rækkefølge, som de kommer ind, helt frem til tilmeldingsfristen. Ved overtegning af fagsessioner/workshops forbeholder ATV Jord og Grundvand sig ret til at fordele pladserne blandt de tilmeldte. Vi vil bl.a. tilgodese, at så mange firmaer og institutioner som muligt kan blive repræsenteret. Vi fordeler pladserne snarest muligt efter tilmeldingsfristens udløb, og vi giver besked til alle, som har tilmeldt sig.

 

 

 

Program

13.40 - 13.50

Indledning og motivation

Civilingeniør, ph.d. Jacob Birk Jensen, NIRAS A/S

Forsker, ph.d. Mette Dahl, GEUS

 

Tema 1

Styrende forhold og metoder til bestemmelse af interaktion mellem grundvand og overfladevand 

 

13.50 - 14.05

Eksisterende data og skaleret klassifikation (GOI typologi)

Forsker, ph.d. Mette Dahl, GEUS

 

14.05 - 14.20

Bestemmelse af udveksling mellem grundvand og overfladevand ved brug af tracere: Fluxe til biologerne
Lektor, ph.d. Peter Engesgaard, Københavns Universitet

 

14.20 – 14.35

Detailmodellering af udveksling mellem grundvand og overfladevand – krav til datakvalitet
Civilingeniør Ole Munch Johansen, NIRAS A/S

 

14.35 - 15.00

Gruppearbejde og plenum om hvilke muligheder metoderne tilbyder, samt hvilke data- og vidensbehov der er i forhold til miljøcentres og kommuners opgaver

Tema 2

Styrende forhold og trusler for naturtilstand i vådområder og overfladevand

 

15.00 – 15.15

Terrestriske vådområder
Seniorforsker Anna Bodil Hald, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

 

15.15 – 15.30

Vandløb og søer
Adjunkt Morten Lauge Pedersen, Aalborg Universitet

 

15.30 – 15.50

Pause

 

15.50 – 16.20

Gruppearbejde og plenum om hvilke trusler der er relevante for naturtilstanden i forskellige typer, samt hvilke data- og vidensbehov der er i forhold til miljøcentres og kommuners opgaver

Tema 3

Hvordan kommer vi videre?

 

16.20 – 16.35

Er der behov for en revision af overvågningsprogrammet (hydrologisk, kemisk og biologisk)
Seniorrådgiver Lærke Thorling, GEUS

 

16.35 – 16.50

Er der behov for en vejledning, der kan hjælpe Miljøcentre og kommuner?
Afdelingsleder Richard Thomsen, GEUS

 

16.50 – 17.15

Opsamling i plenum

Civilingeniør, ph.d. Jacob Birk Jensen, NIRAS A/S

Forsker, ph.d. Mette Dahl, GEUS