FAGSESSION A

 

REVISION AF JAGG-VÆRKTØJET

 - STATUS OG PERSPEKTIVER

 

Vingstedcentret

Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 13.40 – 17.15
 

 

Faglig tilrettelæggelse
Civilingeniør Arne Rokkjær, Miljøstyrelsen

Civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen

Civilingeniør, ph.d. Thomas H. Larsen, Orbicon

 

 

Baggrund og indhold af fagsession

 

Den første udgave af Miljøstyrelsens værktøj til risikovurdering af jordforurening JAGG blev udviklet i 1998 og har siden fundet bred anvendelse hos både myndigheder, rådgivere og bygherrer.
I de forløbne 10 år er den generelle viden om transport- og nedbrydningsprocesser blevet udvidet, og efterhånden trængte behovet sig på for en opdatering af værktøjet. Derfor påbegyndte Miljøstyrelsen i 2006 en proces med at revidere JAGG.

 

Processen blev indledt i 2006 med indkaldelse af forslag og efterfølgende afholdelse af en workshop, hvor der deltog et bredt udvalg af myndigheder, rådgivere og bygherrer indenfor jordforurenings-området. På baggrund af tilbagemeldingerne fra workshoppen og under hensyntagen til de tilgænge-lige ressourcer udvalgte Miljøstyrelsen delprojekterne fugacitetsberegning, indeklima og vertikal transport til at indgå i en revision af JAGG. Endvidere blev det besluttet at foretage en revidering af selve regnearksprogrammet, så det kom til at fremstå mere brugervenligt.

 

I slutningen af 2006 afholdt Miljøstyrelsen udbudsrunder med de 3 delprojekter, som blev vundet af firmaerne DHI, COWI A/S og NIRAS A/S. Delprojekterne er gennemført i løbet af 2007, og som supplement hertil har GEO for Danske Regioner gennemført et projekt til beregning af lodret transport i sprækket moræneler. Arbejdet med at revidere regnearksprogrammet er netop påbegyndt, og det forventes afsluttet i løbet af 2008. I forlængelse heraf er det planlagt at udgive de reviderede beregningsmetoder som et supplement til Miljøstyrelsens vejledning 7 fra 1998.

 

Processen rummer en række interessante indgangsvinkler, både faglige og administrative, som vil blive præsenteret og kommenteret på fagsessionen. Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål og kommentering, og til slut i sessionen er der lagt op til en diskussion om, hvilke fremtidige tiltag der kunne være behov for.

 

Denne fagsession henvender sig især til myndigheder, rådgivere og bygherrer, der til daglig arbejder med risikovurdering af jordforurening.

 

Program

 

 

 

13.40 - 13.50

 

Velkomst og indledning

Civilingeniør Arne Rokkjær, Miljøstyrelsen

 

13.50 – 14.05

 

Processen – workshop, udvælgelse og

Civilingeniør, ph.d. Thomas H. Larsen, Orbicon

 


 

14.05 – 14.30

Fugacitetsberegninger, fri fase og blandingsforureninger

Civilingeniør Lizzi Andersen, COWI A/S

 

14.30 – 14.55

Opgradering af JAGG indeklimamodul

Civilingeniør Tage V. Bote, COWI A/S

 

14.55 – 15.20

Vertikal transport til førstkommende betydende grundvandsmagasin

Civilingeniør Anders G. Christensen, NIRAS A/S

 

15.20 – 15.40

Pause

 

15.40 – 16.05

 

Sprække JAGG – håndtering af vertikal forureningstransport i sprækket moræneler

Hydrogeolog, ph.d. Peter R. Jørgensen, GEO

 

16.05 – 16.30

Implementering i Excel – brugerflade og output-format

Tage V. Bote, COWI A/S

 

16.30 – 16.45

Det videre perspektiv

Civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen

 

16.45 – 17.15

 

Diskussion og afslutning

Ordstyrer: Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen

 

 

Deltagerbegrænsning: Max. 35 personer. Vi modtager tilmeldinger i den rækkefølge som de kommer ind, helt frem til tilmeldingsfristen. Ved overtegning af fagsessioner/workhops forbeholder ATV Jord og Grundvand sig ret til at fordele pladserne blandt de tilmeldte. Vi vil bl.a. tilgodese, at så mange firmaer og institutioner som muligt kan blive repræsenteret. Vi fordeler pladserne snarest muligt efter tilmeldingsfristens udløb og vi giver besked til alle, som har tilmeldt sig.