Titel

ARSEN I GRUNDVAND OG DRIKKEVAND
 

Møde

Nr. 20
 

Sted

Helnan Marselis Hotel
Strandvejen 25
8000 Århus C
 

Tid

Onsdag den 3. oktober 2007
kl. 10.00 - 16.20
 

Faglig tilrettelæggelse
Funktionsleder Jørn-Ole Andreasen, Århus Kommune, Vand og Spildevand
Seniorrådgiver Loren Ramsay, Watertech a/s
Seniorrådgiver, geokemiker Lærke Thorling, GEUS
I samarbejde med Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) og Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA)
 

Arrangør/tilrettelæggelse
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Bente Bruun
 

Emne
Arsen er et overordentligt giftigt, naturligt forekommende stof. På verdensplan er arsenforgiftet drikkevand et problem, der berører hundredtusindvis af mennesker, hvor bakteriebefængt overfladevand er erstattet med arsenholdigt grundvand. I Danmark ligger drikkevandets arsenindhold mange steder på et niveau, der kan medføre risiko for kræftsygdomme. På mødet orienteres om de sundhedsmæssige aspekter af arsenholdigt drikkevand og håndtering af skyllevandsslam. Dernæst belyses forekomst og kemiske processer i grundvands-ressourcen i Danmark. Endelig fokuseres der på, hvorledes man på vandværkerne kan optimere vandbehand-lingen, så grænseværdierne overholdes.
 

Ordstyrer:          

Seniorrådgiver, geokemiker Lærke Thorling , GEUS Grundvandskortlægning
 

10.00 - 10.1

Velkomst og indledning
 

10.10 - 10.35

 

Arsens kræftfremkaldende virkning og fastsættelse af grænseværdier
Afdelingsleder, ph.d. Anders Permin, DHI
Skriftligt indlæg

10.35 - 11.00

 

Omfanget af problemet med arsen i dansk drikkevand
Seniorforsker, geolog Birgitte Hansen, GEUS Grundvandskortlægning
Skriftligt indlæg

11.00 - 11.15

 

Pause
 

Grundvandsressourcen
 

11.15 - 11.45

Årsager til arsen i grundvandsressourcen
Civilingeniør, ph.d. Claus Kjøller, Institut for Miljø & Ressourcer, DTU/Rambøll
Skriftligt indlæg

11.45 - 12:05

Binding af arsenat og arsenit på calcit
Civilingeniør, ph.d.stud. Helle Ugilt Sø, Institut for Miljø & Ressourcer, DTU
Skriftligt indlæg

12.05 - 12.35

Arsen i grundvand i  ”Røde Flod Deltaet”, Vietnam
Docent Dieke Postma, Institut for Miljø & Ressourcer, DTU
Skriftligt indlæg

12.35 -  13.45

Frokost
 

Vandbehandling
 

Ordstyrer:

Funktionsleder Jørn-Ole Andreasen,
Århus Kommune, Vand og Spildevand
 

13.45 – 14.10

Arsenfjernelse ved jernhydroxid granulat og fluidiseret kolonne
Procesingeniør Peter Borch Nielsen, Krüger A/S
Skriftligt indlæg

14.10 – 14.40

Arsenfjernelse på sandfiltre
Seniorrådgiver Loren Ramsay, Watertech a/s
Skriftligt indlæg

14.40 - 15:00

Hvad gør vi med skyllevandsslam og andre restprodukter?
Direktør Henrik Aktor, Aktor Innovation ApS
Skriftligt indlæg

15.00 - 15.20

Pause
 

15.20 - 15.45

Fremgangsmåden ved løsning af arsenproblemet på Vestermark Vandværk,
Fensmark Vandværk og Aarup Vandværk
Ingeniør Stefan Schmidt , Watertech a/s
Skriftligt indlæg

15.45 - 16.10  

Fremgangsmåden ved løsning af arsenproblemet på Åboværket
Ingeniør Pia Jacobsen , Århus Kommune, Vand og Spildevand
Skriftligt indlæg

16.10 - 16.20

Afsluttende diskussion