Titel

 

Principper for miljøgodkendelser
af husdyrbrug i forhold
til påvirkninger af grundvand,
overfladevand og natur

Møde

Nr. 14
 

Sted

Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7, Odense C
 

Tid

Onsdag den 23. maj 2007
kl. 09.20 - 16.50
 

Faglig tilrettelæggelse
Seniorforsker Brian Kronvang, Danmarks Miljøundersøgelser, bkr@dmu.dk
Miljøchef Hans R. Thysen, Dansk Landbrugsrådgivning, hrt@landscentret.dk
Cand.scient. Lærke Thorling, GEUS, lts@geus.dk
 

Arrangør/tilrettelæggelse:
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Bente Bruun

Emne:
Efter kommunalreformen overtager kommunerne ansvaret for miljøgodkendelser af husdyrbrug og der-med reguleringen af arealer og anlæg på husdyrbrug i forbindelse med bl.a. VVM-reglerne. Den nye lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug trådte i kraft 1. januar 2007. Loven indeholder vejledninger og bekendtgørelser til kommunerne om administrationen af husdyrbrugssagerne med henblik på at skabe forenkling og ensartethed i forvaltningen. Det sikres ved, at staten fastlægger, hvilke modeller for ammoniakfordampning, lugtemission og kvælstofudvaskning der skal anvendes med udgangspunkt i det givne naturgrundlag. På mødet vil vi belyse og diskutere indholdet af de nye retningslinier for miljøgodkendelser af husdyrbrug i forhold til ammoniakemission, N-udvaskning og P-tab. Vi vil demonstrere den nye miljøgodkendelseslov ved regneeksempler, og i grupper skal deltagerne selv prøve at regne på et eksempel og sammen formulere spørgsmål om loven. Vi vil slutteligt per-spektivere arbejdet med miljøgodkendelser i de nye kommuner og se på det faglige grundlag for N og P og hvad der er på vej af ny viden. Mødet afholdes i 3 sessioner:

Session 1: Her får deltagerne en introduktion til det faglige indhold af den nye lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug og lidt om de praktiske erfaringer med anvendelse af procedurerne
 

Program
 

 

09.20 - 09.35

Velkomst og indledning
Seniorforsker Brian Kronvang, Danmarks Miljøundersøgelser
 

Ordstyrer

Miljøchef Hans R. Thysen, Dansk Landbrugsrådgivning
 

09.35 - 09.55

Beregningsmetoder for ammoniakemission
Professor Sven G. Sommer, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, ÅU
Skriftligt indlæg
 

09.55 - 10.15

Beregningsmetoder for kvælstofudvaskning
Seniorforsker Finn P. Vinther, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, ÅU
Skriftligt indlæg
 

10.15 - 10.35

Beregningsmetoder for fosfor
Seniorforsker Brian Kronvang, Danmarks Miljøundersøgelser
 

10.35 - 10.55

Praktiske erfaringer med den nye miljøgodkendelse
Miljøchef Hans R. Thysen, Dansk Landbrugsrådgivning
Skriftligt indlæg
 

10.55 - 11.10

Pause

 

Session 2: Gennemgang af et regneeksempel i plenum og derefter regneøvelse i grupper på et udleveret eksempel til mødet. I forbindelse med gruppearbejdet kan der udarbejdes skriftlige spørgsmål på udleverede kort, som ved afslutningen af gruppearbejdet afleveres til en udspørger. Udvalgte spørgsmål fremsættes herefter til foredragsholdere fra session 1 til diskussion i plenum.
 

Ordstyrer

Seniorforsker Brian Kronvang, Danmarks Miljøundersøgelser
 

11.10 - 11.40

Demonstration af eksempler på konkrete ansøgninger
Chefkonsulent Leif Knudsen, Dansk Landbrugsrådgivning
Miljøchef Hans R. Thysen, Dansk Landbrugsrådgivning
 

Gruppearbejde
 

11.40 - 12.30

Gruppearbejde:  Grupperne får udleveret et konstrueret eksempel på en bedrift, der skal søge om udvidelse – gruppen skal gennemføre beregning på papir og lave spørgsmål til fremsættelse i plenum.
 

12.30 - 13.30

Frokost
 

13.30 - 13.50

Plenumgennemgang af regneeksempel
Landskonsulent Leif Knudsen, Dansk Landbrugsrådgivning
Miljøchef Hans Thysen, Dansk Landbrugsrådgivning
 

13.50 -14.30

 

Udspørger: Paneldiskussion - spørgsmål i plenum fra grupperne

Session 3: Faglige indlæg om de praktiske forhold vedrørende miljøgodkendelser, procedurer, m.v. i kommuner, og hvad vi kan forvente af nye faglige landvindinger i fremtiden - f.eks. hvad er på vej af nye generationskort i form af P- risikoarealer og N-reduktion.
 

Ordstyrer

Cand.scient. Lærke Thorling, GEUS, lts@geus.dk
 

14.30 - 14.50

 

Sådan ser det ud i Vejle Kommune - den nye miljøgodkendelseslov
og det kommunale råderum
Miljømedarbejder Anker Laubel, Vejle Kommune
 

14.50 - 15.10

 

Arbejdet med miljøgodkendelser i Favrskov Kommune
Biolog Grete Mørch Sørensen, Favrskov Kommune

Skriftligt indlæg

15.10 - 15.30

Kaffepause
 

15.30 - 15.50

 

Kvælstofreduktion fra mark til fjord
Seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiasen, Danmarks Miljøundersøgelser, ÅU

Skriftligt indlæg

15.50 - 16.10

 

Risiko for P-udvaskning fra lavbundsjorder
Seniorforsker Charlotte Kjærgaard, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, ÅU

Skriftligt indlæg |

16.10 - 16.30

 

Nyt værktøj til udpegning af risikoområder for fosfortab og effekt af virkemidler
Seniorforsker Brian Kronvang, Danmarks Miljøundersøgelser, ÅU

Skriftligt indlæg |
 

16.30 - 16.50

 

Diskussion og afslutning
 

Deltagergebyr

Kr. 2.800 (ekskl. moms)
 

Tilmelding

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online her fra vores hjemmeside. Faktura fremsendes før mødets afholdelse.


Tilmeldingen er bindende