Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening

Vingstedcentret, Bredsten v/Vejle

6. - 7. marts 2007

P R O G R A M

 

Faglig tilrettelæggelse:

Professor Poul L. Bjerg, Institut for Miljø & Ressourcer, DTU

 

Projektchef Laila Stub, COWI A/S

 

Chefkonsulent, cand.scient. Astrid Zeuthen Jeppesen, Watertech a/s

 

Civilingeniør, ph.d. Liselotte Ludvigsen, Rambøll

 

Afdelingsleder, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS

Arrangør/tilrettelæggelse:

Sekretariatsleder Bente Bruun, ATV Jord og Grundvand

 

MIACON, Meeting and Conference Services v/ Mia Clausen

 

Tirsdag den 6. marts 

09.30 - 09.50

Registrering, kaffe/te

Fællessession

Hal 1

09.50 - 10.00

Velkomst
Professor Poul L. Bjerg, formand for ATV Jord og Grundvand

 

HAR VI POLITIKERNES BEVÅGENHED?

10.00 - 10.50

Teknisk direktør Thorbjørn Sørensen, Middelfart Kommune

 

10.50 - 11.00

Diskussion

11.00 - 11.15

Pause


 

ET OVERBLIK

 

Tirsdag den 6. marts – Centersalen

11.15 - 11.40

Beslutningsprocessen for spunsning af Høfde 42 projektet
Afdelingsleder Asker Geyti, Ringkjøbing Amt
Skriftligt indlæg
 

11.40 - 12.05

IT på tværs og til fælles gavn for stat, region og kommune
Afdelingschef Lars Kaalund, Orbicon
Skriftligt indlæg
 

12.05 - 12.15

Diskussion

12.15 - 13.30

Frokost


METODER TIL FORURENINGSUNDERSØGELSER

13.30 - 13.55

Forureningsflux fra en TCE-forurenet lokalitet: Sammenligning af metoder
Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Institut for Miljø & Ressourcer, DTU /Orbicon                                
Skriftligt indlæg
 

13.55 - 14.20

Georadar og chlorerede opløsningsmidler
Civilingeniør, projektleder Jesper Albinus, Carl Bro as
Skriftligt indlæg
 

14.20 - 14.45

Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsmagasin ved isotopfraktionering
Kemiingeniør, ph.d. Mette Broholm, Institut for Miljø & Ressourcer, DTU /Orbicon
Skriftligt indlæg
 

14.45 - 14.55

Diskussion

14.55 - 15.15

Posterindlæg
Speciale- og ph.d. studerende

15.15 - 15.35

Kaffe/te


OPRENSNING AF CHLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER

15.35 - 16.00

Erfaringer med In-Situ Thermal Desorption (ISTD) - pilottest i Skuldelev
Projektleder Niels Ploug, Krüger A/S
Civilingeniør Charlotte Bay Schleiter, Frederiksborg Amt

Skriftligt indlæg
 

16.00 - 16.25

Clip-rens: Dampoprensning med hydrauliske udfordringer
Civilingeniør, ph.d. Thomas H. Larsen, Orbicon
Skriftligt indlæg
 

16.25 - 16.50

In-situ oprensning af organisk forurening i moræneler
Seniorforsker Bertel Nilsson, GEUS
Skriftligt indlæg
 

16.50 - 17.00

Diskussion

17.00 - 18.00

Posterudstilling, Foyer. De respektive udstillere vil være til stede i dette tidsrum

17.45 - 19.00

Sportsaktiviteter (skydning/svømning/bordtennis/badminton/volleyball/løb)

19.30

Middag, Hal 1  /  Musik  / DansNYT TIL GRUNDVANDSARBEJDET

 

Tirsdag den 6. marts – Auditoriet

11.15 - 11.40

Anbefalinger til geologisk modelopstilling i forbindelse med grundvandsmodellering
Geolog Birthe Jordt, Natur og Miljø, Århus Amt (Orbicon pr. 1. januar 2007)
Skriftligt indlæg
 

11.40 - 12.05

Revision af udpegningen af grundvandsforekomster
Seniorleder Bente Villumsen, COWI A/S
Skriftligt indlæg
 

12.05 - 12.15

Diskussion

12.15 - 13.30

Frokost


GEOFYSIK OG GEOLOGISK MODELLERING

13.30 - 13.55

MRS - Magnetisk Resonans Sondering - en ny hydrogeofysisk kortlægningsmulighed
Geofysiker Mette Ryom, Rambøll
Skriftligt indlæg
 

13.55 - 14.20

Betydningen af den geologiske model for en grundvandsmodels resultater
Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum, COWI A/S
Skriftligt indlæg
 

14.20 - 14.45

Den geologiske model - styrende for gebyrkortlægningen
Geolog, ph.d. Flemming Jørgensen, Vejle Amt (GEUS pr. 1. januar 2007)
Skriftligt indlæg
 

14.45 - 14.55

Diskussion

14.55 - 15.15

Posterindlæg
Speciale- og ph.d. studerende

15.15 - 15.35

Kaffe/te


BESKYTTELSE AF DRIKKEVANDET

15.35 - 16.00

Beskyttelse af vandforsyningernes kildepladser - optimering af beskyttelsesarealer og økonomisk prioritering
Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as
Skriftligt indlæg
 

16.00 - 16.25

Erfaringsopsamling på afgørelser om videregående vandbehandling
Civilingeniør, projektleder Marianne Marcher Juhl, Solrød Kommune
Skriftligt indlæg
 

16.25 - 16.50

Risikovurdering og drikkevandets største sundhedstrusler
Civilingeniør, chefkonsulent Loren Ramsay, Watertech a/s
Skriftligt indlæg

 

16.50 - 17.00

Diskussion

17.00 - 18.00

Posterudstilling, Foyer. De respektive udstillere vil være til stede i dette tidsrum

17.45 - 19.00

Sportsaktiviteter (skydning/svømning/bordtennis/badminton/volleyball/løb)

19.30

Middag, Hal 1  /  Musik  / Dans


OLIEFORURENING

 

 Onsdag den 7. marts – Centersalen

09.00 - 09.25

Undersøgelse af fyringsolies transport og nedbrydning i den umættede zone
Civilingeniør Anders G. Christensen, NIRAS
Skriftligt indlæg
 

09.25 - 09.50

Biologiskl nedbrydning af MTBE i fuldskala testanlæg
Chefkonsulent Lars Mortensen, Rambøll
Skriftligt indlæg
 

09.50 - 10.15

Stimuleret biologisk nedbrydning af fyringsolie – feltresultater, der viser muligheder
Civilingeniør, ph.d. Per Loll, Dansk Miljørådgivning A/S
Skriftligt indlæg
 

10.15 - 10.25

Diskussion

10.25 - 10.45

Kaffe/te

BYOMRÅDER – EN SAMLET INDSATS

10.45 - 11.10

Varighed af forurening med klorerede opløsningsmidler i grundvandet på Frederiksberg
Civilingeniør Camilla Kjær, Frederiksberg Kommunes Plan og Miljøafdeling
Skriftligt indlæg
 

11.10 - 11.35

Risikovurdering og opsporing af forureningskilder i et grundvandsopland ved hjælp af integreret stoftransportmodellering
Lektor Philip Binning, Institut for Miljø & Ressourcer, DTU
Skriftligt indlæg
 

11.35 - 12.00

Områdefornyelse af et erhvervskvarter - En samlet indsats
Cand.scient. Tine Sværdborg, NIRAS, civilingeniør Grete Jensen, Herlev Kommune
Skriftligt indlæg
 

12.00 - 12.10

Diskussion

12.10 - 13.10

Frokost

PORELUFT

13.10 - 13.35

Forureningsfordeling i og ventilation af det kapillarbrydende lag under beboelser
Civilingeniør Thomas Fløe Chemnitz, NIRAS
Skriftligt indlæg
 

13.35 - 14.00

Design af poreluftsundersøgelser under bygning som grundlag for indeklimavurdering
Civilingeniør Pernille Palstrøm, Københavns Amt (Region Hovedstaden pr. 1. jan. 2007)
Miljøtekniker Christian Buck, COWI A/S

Skriftligt indlæg
 

14.00 - 14.25

Udvikling af sikringsmetoder mod indtrængning af radon i huse, samt undersøgelse af radonvariationen i jorden
Divisionschef Tom Heron, NIRAS
Skriftligt indlæg
 

14.25 - 14.35

Diskussion

14.35 - 14.55

Kaffe/te

Centersalen - Fællessession
DET NYE DANMARKSKORT – STATUS OG UDFORDRINGER   

14.55 – 15.20

Metodeudvikling inden for jord- og grundvandsområdet - behov, erfaringer og perspektiver
Biolog Carsten Bagge Jensen, Københavns Amt (Region Hovedstaden pr. 1. januar 2007)
Skriftligt indlæg
 

15.20 – 15.45

Fremtidsperspektiver for samarbejdet på grundvandsområdet
Afdelingsleder Richard Thomsen, Natur & Miljø, Århus Amt (GEUS  pr. 1. januar 2007)

 

15.45 – 15.55

Diskussion

15.55 – 16.00

Afslutning ved professor Poul L. Bjerg, formand for ATV Jord og Grundvand


GRUNDVANDSKEMI

 

 Onsdag den 7. marts – Auditoriet

09.00 - 09.25

Bor i grundvand og drikkevand på Østsjælland
Civilingeniør Kim Sørensen, NIRAS
Skriftligt indlæg
 

09.25 - 09.50

Naturlig chloroform produktion og indhold i grundvand - undersøgt ved monitering, kemiske målinger og isotop-teknik
Seniorforsker Ole Stig Jacobsen, GEUS
Skriftligt indlæg
 

09.50 - 10.15

Modelværktøjer til vurdering af geokemisk bæredygtig indvinding af grundvand
Direktør Henrik Aktor, AKTOR innovation
Skriftligt indlæg
 

10.15 - 10.25

Diskussion

10.25 - 10.45

Kaffe/te

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATS

10.45 - 11.10

Fra geologi til indsatsplan - betydning af den geologiske forståelse
for prioritering af indsatser
Hydrogeolog Ulla Lyngs Ladekarl, Watertech a/s
Skriftligt indlæg
 

11.10 - 11.35

Sammenstilling af komplekse kortlægningsresultater til en operationel indsatsplan
Hydrogeolog Troels J. Lund, COWI A/S
Skriftligt indlæg
 

 11.35 - 12.00

Fra kortlægning til indsats
Civilingeniør Ole Frimodt Pedersen, Orbicon
Skriftligt indlæg
 

12.00 - 12.10

Diskussion

12.10 - 13.10

Frokost


INTERAKTION – GRUNDVAND – OVERFLADEVAND

13.10 - 13.35

GOI i Værebro indsatsområde
Seniorhydrolog Anne Steensen Blicher, Orbicon
Skriftligt indlæg
 

13.35 - 14.00

Nyt kildepladsområde i nærhed af EU habitat område - metoder til konsekvensvurdering
Civilingeniør, ph.d. Jacob Birk Jensen, NIRAS
Skriftligt indlæg
 

14.00 - 14.25

Modellering af historisk vandbalance i Københavns Amt år 1850-2003
Hydrogeolog, cand.scient. Jan Jeppesen, Watertech a/s
Skriftligt indlæg
 

14.25 - 14.35

Diskussion

14.35 - 14.55

Kaffe/te


Centersalen - Fællessession
DET NYE DANMARKSKORT- STATUS OG UDFORDRINGER

14.55 - 15.20

Metodeudvikling inden for jord- og grundvandsområdet - behov, erfaringer og udfordringer
Biolog Carsten Bagge Jensen, Københavns Amt (Region Hovedstaden pr. 1. januar 2007)
Skriftligt indlæg
 

15.20 - 15.45

Fremtidsperspektiver for samarbejdet på grundvandsområdet
Afdelingsleder Richard Thomsen, Natur & Miljø, Århus Amt (GEUS pr. 1. januar 2007)
 

15.45 - 15.55

Diskussion 

15.55 - 16.00

Afslutning ved professor Poul L. Bjerg, formand for ATV Jord og Grundvand