Titel

 

BASISANALYSEN: KAN ”GOD TILSTAND”
I VANDMILJØET OPNÅS I 2015?
 

Møde

Nr. 10

Sted

Schæffergården
Jærgersborg Allé 166, Gentofte

Tid

Tirsdag den 21. november 2006, kl. 10.00 - 16.00
 

Faglig tilrettelæggelse:

Chefkonsulent Astrid Zeuthen Jeppesen, Watertech
Cand.scient. Lærke Thorling, Natur og Miljø, Århus Amt
Civilingeniør Arne Rokkjær, Miljøstyrelsen
Seniorforsker Brian Kronvang, Danmarks Miljøundersøgelser

 

Arrangør/tilrettelæggelse:
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Bente Bruun


Emne:
Alle amter i Danmark har i foråret 2006 færdiggjort den første basisanalyse, og arbejdet med Vandrammedirektivet og Miljømålsloven er skudt i gang. Dette er sket i et politisk rum, som på en og samme tid kræver en overordnet analyse, men ikke tillader noget ressourceforbrug. På grundvandsområdet har der været en så for-skellig tilgang til udpegning af grundvandsforekomsterne, at hele grundlaget for basisanalysen, nemlig tilstands-beskrivelsen og udpegning af grundvandsforekomsterne, nu skal revideres. Tilsvarende ses forskelle i basisana-lysernes opgørelser af overfladevand. På mødet gives en oversigt over resultaterne af denne første basisanalyse.
De faglige udfordringer for basisanalysen med udpegning af grundvandsforekomster, redegørelse for grund-vandets kontakt til overfladevand, samt den grundvandskemiske karakterisering er enorme. 

10.00 - 10.10

 

Velkomst/Ordstyrer
Chefkonsulent Astrid Zeuthen Jeppesen, Watertech

10.10 - 10.50

 

Hvorfor basisanalyse? - Indhold og formål med basisanalysen
Cand.scient. Martin Skriver, Miljøstyrelsen
Vandrammedirektivets/miljømålslovens bestemmelser om basisanalysen for grundvand gen-nemgåes. Der gives et bud på, hvordan basisanalysen indgår i den videre implementering af vandrammedirektivet, samt hvordan vi forholder os til de aktuelle administrative problem-stillinger for grundvand i forbindelse med kommunalreformen.
Skriftligt indlæg
 

10.50 - 11.05

Pause

 

Udpegning af grundvandsforekomster og grundvandskemisk karakterisering

 

11.05 - 11.30

 

Udpegning af grundvandsforekomster i Danmark – grundvandsforekomster
på mange måder
Seniorprojektleder, civilingeniør Bente Villumsen, COWI
Opgaven med at udpege grundvandsforekomster er grebet vidt forskelligt an fra det ene amt til det andet. Størrelse, og fordeling er vidt forskellig, og afgrænsning er foretaget ud fra helt for-skellige principper. Miljøstyrelsen har derfor fundet det nødvendigt at revidere udpegningen.

Skriftligt indlæg
 

11.30 - 11.55

 

Udpegningen af grundvandsforekomster i Ribe Amt
Geolog Susanne Marcussen, Grundvandskontoret, Ribe Amt
Udpegning af grundvandsforekomster  på baggrund af geologiske formationsgrænser og vandløbsoplande. - Kobling til amtets eksisterende vandressourceværktøj.
Skriftligt indlæg

11.55 - 12.20

 

 

Udviklingen og brugen af magasiner med henblik på arealregulering, grundvands-
beskyttelse og basisanalyse i Fyns Amt
Hydrogeolog, cand.scient. Susie Mielby, Fyns Amt
Den historiske udvikling i udpegningen af grundvands-magasiner fra den første start i 1997, ved amtets udpegning af OSD-områder, ved ressource-kortlægninger og med basisanalysen beskrives. Arbejdet med grundvandsforekomster er  efterhånden godt indarbejdet i Fyns Amt. Et vigtigt element er koblingen til Fynsmodellen og boringernes indtag. Der gives eksempler på, hvad grundvandsforekomsterne er brugt til.
Skriftligt indlæg
 

 

12.20 - 13.35

 

Frokost

Ordstyrer:

 

Civilingeniør Arne Rokkjær, Miljøstyrelsen

13.35 - 14.00

 

Grundvandskemisk karakterisering i Århus Amt
Cand.scient. Lærke Thorling, Natur og Miljø, Århus Amt
Hvordan man med få og spredte data kan lave en fornuftig generalisering og model for vand-kvaliteten i grundvandsforekomster. Nitratsårbarhed og lertykkelser er forsøgt korreleret.
Skriftligt indlæg
 

Grundvandets kontakt til overfladevand

14.00 - 14.25

 

Karakterisering af grundvandsforekomsternes kontakt til overfladevand
- en amtslig oversigt
Seniorforsker Bertel Nilsson, GEUS
Grundvandets kontakt til overfladevandet har amterne skullet behandle i basisanalysen. Kun få af amterne har imidlertid inddraget dette emne. Anvendte metoder diskuteres og sammenholdes med typologiarbejdet i MST’s projekt om Grundvand/Overfladevands Interaktion-GOI

Skriftligt indlæg
 

14.25 - 14.50

 

Den praktiske anvendelse af basisanalysen
Chefkonsulent, ph.d. Henning Hjuler, Watertech
Resultaterne fra basisanalysen skal anvendes på tusinder af søer og vandløb. Det er ønskeligt, at indholdet i basisanalysen kan anvendes i de kommunale forvaltninger, og at den indhentede viden kan gøres operationel.  Hvordan beregnes vandindvindingens påvirkning på median-minimumsvandføringen eller på søernes miljøtilstand? Hvad er bæredygtig vandindvinding?
Skriftligt indlæg
 

14.50 - 15.10

 

Pause

15.10 - 15.30

 

Paneldiskussion med foredragsholderne
- Har vi et godt afsæt til det kommende arbejde med vandplaner og indsatsprogrammer?
Hvad har vi lært?– Kan ”god tilstand” i vandmiljøet opnås i 2015? – Hvilke barrierer er der?

 

Perspektivering

15.30 - 15.55

 

Erfaringer med økonomisk analyse af integreret indsatsplan for hele Odense Fjord-oplandet
Økonom, cand.polit., Annette Gudum, COWI
Økonomiske analyser i forbindelse med  implementering af vandrammedirektivet er påkræ-vede. Udfordringen er bl.a. at udarbejde omkostningseffektive integrerede indsatsplaner for grundvand og overfladevand. Hvordan vil tilstandsbeskrivelsen og udpegning af grundvands-forekomster blive brugt i økonomiske analyser? Teoretiske udfordringer ved vurdering af omkostningseffektivitet og konkrete erfaringer fra EU pilotprojekt i Fyns Amt præsenteres.

Skriftligt indlæg
 

15.55 - 16.00

 

Afslutning

Civilingeniør Arne Rokkjær, Miljøstyrelsen

Deltagergebyr

Kr. 2. 875 (ekskl. moms)

 

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online her fra hjemmesiden

Tilmeldingen er bindende