Titel

 

Klimaændringers betydning
for vandkredsløbet

Møde

Nr. 7
 

Sted

Helnan Marselis Hotel
Strandvejen 25, Århus
 

Tid

Onsdag den 4. oktober 2006
kl. 10.10 - 17.00
 

Faglig tilrettelæggelse
Afdelingsleder Jørn-Ole Andreasen, Århus Kommune, Vand og Spildevand
Afdelingsleder, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS
Afdelingsleder Richard Thomsen, Natur og Miljø, Århus Amt
 

Arrangør/tilrettelæggelse:
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Bente Bruun
 

Emne:
Selvom der er megen usikkerhed om klimaets udvikling, så er tiden inde til at tænke klimaændringerne ind i langsigtede beslutninger. Generelt forventes mindre nedbør om sommeren og øget nedbør om vinteren, med kraftigere nedbørshændelser og større variation i vandstanden i vandløb. Men har det overhovedet nogen mening at prøve at forudsige og modellere fremtidens vandbalance? Giver øget vinternedbør større grundvandsdannelse – eller blot forøget drænafstrømning? Og en væsentlig større udvaskning af kvælstof og pesticider? Giver længere og mere tørre somre mulighed for 2 afgrøder – og hvad betyder det for fremtidens markvanding? På mødet vil vi komme bredt omkring klimaændringers betydning for vandkredsløbet.
 

Program
Ordstyrer: Jørn-Ole Andreasen, Århus Kommune, Vand- og Spildevand

10.10 - 10.15

Velkomst/Indledning
Afdelingsleder Jørn-Ole Andreasen, Århus Kommune, Vand og Spildevand
 

10.15 - 10.40

Globale klimaændringer – hvorfor, hvordan og hvornår?
Professor Eigil Kaas, Niels Bohr Instituttet
Skriftligt indlæg
 

10.40 - 11.05

Klimaændringer over Danmark
Seniorforsker Ole Bøssing Christensen, Dansk Klimacenter, DMU
Skriftligt indlæg
 

11.05 - 11.15

Diskussion
 

11.15 - 11.30 

Pause
 

11.30 - 11.55

Klimaændringers betydning for vandkredsløbet i Danmark
Seniorforsker Torben Sonnenborg, GEUS
Skriftligt indlæg
 

11.55 - 12.20

Vil fremtidens klima føre til udtørrede bække, oversvømmede enge og stigende tab af næringsstoffer fra marker?
Seniorforsker Brian  Kronvang, Danmarks Miljøundersøgelser
Skriftligt indlæg
 

12.20 - 12.30

Diskussion
 

12.30 - 13.45

Frokost
 

Program

Ordstyrer: Afdelingsleder, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS

 

13.45 – 14.10

Klimaændringer er allerede mærkbare i landbruget
Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen
Forskningscenter Foulum
Skriftligt indlæg
 

14.10 –14.35

Hvad gør Miljøstyrelsen ved klimaforandringerne?
Cand.scient. Povl Frich
Miljøstyrelsen
 

14.35 - 15.00

Klimaændringer set i en historisk sammenhæng
Afdelingsleder Richard Thomsen
Natur og Miljø, Århus Amt
Skriftligt indlæg
 

15.00 - 15.15

Diskussion
 

15.15 - 15.35

Pause
 

15.35 - 16.05

The drought in southern England and other signs of climate changes
Environmental Performance Manager Andy Brown, Anglian Water, UK
 

16.05 - 16.35

How climate changes effect water management in the UK
Environmental Performance Manager Andy Brown, Anglian Water, UK
 

16.35 - 16.50

Diskussion
 

16.50 - 17.00

Afslutning
Afdelingsleder, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS

 

 

Deltagergebyr

Kr. 2.800 (ekskl. moms)
 

Tilmelding

Elektronisk tilmelding bedes foretaget her fra hjemmesiden Faktura fremsendes før mødets afholdelse.


Tilmeldingen er bindende