Workshop  3

 

 

Alternative feltmetoder

 – svagheder og styrker i forhold til traditionelle feltmetoder

 

Vingstedcentret  -  Lokale 4

 

Onsdag den 11. marts 2009, kl. 12.50 – 15.55

 

 

Faglig tilrettelæggelse

Geolog Lars Chr. Larsen, Orbicon A/S

Geolog Johanne Aaberg Andersen, GEO

 

Baggrund

Hvorfor udføres langt de fleste forureningsundersøgelser med de samme metoder som for 10-15 år siden. Der findes en lang række alternative feltmetoder, men de bliver kun ud-nyttet i meget begrænset omfang. Er det fordi de i realiteten ikke kan konkurrere med de traditionelle metoder mht. pris eller dokumentationskrav, eller er det, fordi brugerne ikke har tillid til dem?

 

Med det forøgede fokus på at karakterisere forureningsmasse og –flux i risikovurderingen, kan man let komme til kort alene ved at anvende de traditionelle metoder. Alternative metoder kan her, anvendt på den rigtige måde og evt. i kombination med mere traditionelle metoder, ofte være en genvej til en bedre konceptuel forståelse af den samlede forureningssituation og den tilknyttede risiko.

 

Formål

Formålet med workshoppen er at tilvejebringe et grundlag for en diskussion af, om alter-native feltmetoder i højere grad bør indgå i forureningsundersøgelser. Ved præsentation af erfaringer fra cases, hvor alternative feltmetoder er blevet anvendt, at få belyst metodernes fortrin og ulemper både teknisk og økonomisk. Metoderne holdes op mod traditionelle me-toder både som erstatning for disse og som del af en kombination.

 

Workshoppen skal munde ud i en konklusion af, om der i højere grad bør bruges alterna-tive feltmetoder i forureningsundersøgelser, og hvad der skal til fra de forskellige aktører (bygherrer, udbydere af metoder, rådgivere) til at feltmetoderne i højere grad vil indgå som en operationel del af en forureningsundersøgelse.

 

Program

Ordstyrere og tilrettelæggere: Johanne Aaberg Andersen, GEO, Lars Chr. Larsen, Orbicon, Anna Toft, Region Hovedstaden.

 

·          Indledning med baggrund og formål

·          Erfaringer fra 4 cases, hvor en væsentlig del at datagrundlaget stammer fra ”alternative” metoder

·          MIP-sonderinger og Geoprobe kerner (Palle Ejlskov, Ejlskov A/S)

·          Poreluftscreening (Christian Buck, COWI)

·          Isotopfraktionering (Charlotte Riis, NIRAS)

·          Magnetisk Resonans Sondering – MRS-lite (Mette Ryom, Rambøll)

·          Indlæg fra bygherre om holdningen til alternative feltmetoder (Anna Toft, Region Hovedstaden)

·          Gruppediskussion om erfaringer – hvor er barriererne

·          Fremlæggelse af gruppediskussion

·          Opsamling