Workshop  2

 

 

Vandindvinding og natur  - konsekvenser af sameksistens

 

 

Vingstedcentret  -  Auditorium

 

Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 15.50 – 17.15

 

 

Faglig tilrettelæggelse

Fagchef, ph.d. Jacob Birk Jensen, NIRAS A/S

Civilingeniør Anders Nielsen, NIRAS A/S

 

Baggrund og motivering

Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet har sat nye standarder i forhold til forvaltningen af vandressourcen. Indvindingsrelaterede påvirkninger skal derfor ikke længere alene vurderes i forhold til ændring i grundvandsstand eller vandføring, men fremover inddrage de indirekte konsekvenser på økologien i vandløb såvel som øvrige våde naturtyper.

 

Fornyelse af en række eksisterende vandindvindingstilladelser samt ansøgninger om ind-vindingstilladelse til nye kildepladser og boringer pålægger derfor de danske kommuner at koble viden fra mange forskellige fagområder. Det er således nødvendigt at opbygge et tæt samarbejde mellem forvaltere af grund-vandsressourcen og forvaltere af natur. Dette er en stor administrativ opgave, som kræver velovervejede arbejdsrutiner samt dialog og forstå-else på tværs af fagområder.

 

Formål

Formålet med denne workshop er at indbyde til diskussion af, hvordan vi i fællesskab an-griber de udfordringer, der ligger i at koble de hydrologiske og økologiske fagområder. Det er herunder relevant at diskutere anvendeligheden af de metoder og værktøjer, der er til-gængelige i dag, og hvilke vi mangler i forhold til implementeringen af direktivernes krav til sagsbehandlingen.

 

Beskrivelse

Workshoppen ligger i forlængelse af modulerne: "Værktøjer og redskaber - modeller" og "Grundvand, overfladevand og klima". Det er tanken, at det med baggrund i disse moduler samt korte oplæg på workshoppen diskuteres, hvorledes vi håndterer administrative, hydrologiske og økologiske udfordringer på tværs samt indholdet i den nuværende værktøjskasse. Hvad findes der? Kan det bruges? Mangler vi noget? Workshoppen lægger op til generel udveksling af erfaringer samt ideer og input i mindre grupper, da der er lagt op til mange deltagere i workshoppen. Der er således ikke begrænsninger på deltager-antallet.

 

Program

 

 

15.50 – 16.05

Bestemmelse af indvindingsrelaterede påvirkninger,

Jacob Birk Jensen, NIRAS A/S

 

·          Indledning og motivation

·          Erfaringer fra store og små kildepladser

·          Identificering og skematisering af de mest komplekse udfordringer

 

16.05 – 16.15

Støtteværktøjer i sagsbehandlingen – dialog på tværs af faggrupper,

Anders Nielsen, NIRAS A/S

 

·          Håndtering af udfordringerne i den fremtidige sagsbehandling

·          BEST – et bud på et støtteværktøj

 

16.15 – 17.00

Gruppediskussion

 

·          Identificering og skematisering af de mest komplekse udfordringer

·          Midtvejsevaluering og fremlæggelse

·          Gruppediskussion på tværs

 

17.00 – 17.15

Opsamling i plenum

 

WorkshopDEL1.docx

WorkshopDEL2.docx