Workshop  1

 

 

 

 

Arsenholdigt grundvand giver giftigt okkerslam på vandværkerne

 

 

 

Vingstedcentret  -  lokale 3

 

Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 11.15 – 12.40

 

Faglig tilrettelæggelse

Hydrogeolog, ph.d,  Lone Mossin, Natur og Miljø, Århus Kommune

Konsulent Henrik Bay, NIRAS A/S

 

 

Baggrund

Siden sænkning af grænseværdien for arsen i drikkevand i 2003 har der været fokus på at forbedre arsenfjernelsen på vandværkerne. Det arsen, der fjernes fra råvandet, opkoncen-treres i okkerslammet. Okkerslam kan indeholde meget høje arsenkoncentrationer. I Århus Kommune er der målt op til 3400 mg As/kg TS. Det skal ses i forhold til kvalitetskravet for jord på 20 mg As/kg TS og grænsen for farligt affald på 1000 mg As/kg TS.

 

Okkerslam er affald, og bortskaffelse kræver principielt en tilladelse fra kommunen. Men området er i dag præget af tradition, tilfældigheder og manglende opmærksomhed. Okker-slam ender typisk i biogasanlæg, i havnebassiner, på rensningsanlæg, i branddamme, i kloakken, oplagres på vandværksgrunde eller anvendes til jordforbedring uden kendskab til slammets arsenindhold. Okkerslam håndteres af både værkpassere, konsulenter indenfor vandværks-teknik, transportører og af personel, hvor slammet deponeres. Disse folk har typisk ikke kendskab til den potentielle farlighed. Det er i dag vandværkerne, der har infor-mationsforpligtelsen overfor 3. mand.

 

Formål

Formålet med workshoppen er at forsyningerne, rådgiverne, kommunerne og andre myn-digheder får debatteret i hvilket omfang, der er behov for mere viden på kort sigt mht. myndighedernes vilkår til vandværkerne og krav til håndtering/bortskaffelse af slam, hen-holdsvis på langt sigt at afklare, om der er muligheder for teknologiudvikling, indretning af specielle deponier eller ændring/præcisering af regelgrundlaget. I workshoppen sættes der fokus på spørgsmål som

 

·          Hvordan synliggøres problemet?

·          Hvordan kan problemet håndteres af kommunerne – f.eks. gennem indvindings-tilladelserne, tilladelser til videregående vandbehandling samt i udlednings-tilladelserne?

·          Kan slammet klassificeres alene ud fra råvandets sammensætning?

·          Hvordan sikrer vi hensigtsmæssig omgang med giftigt materiale og information til 3. mand i en branche præget af frivillig arbejdskraft?

·          Kan slam genanvendes eller skal det deponeres? Behov for specielle deponier?

·          Omkostningen ved korrekt bortskaffelse?

·          Ustabilt materiale som okkerslam til permanent lagring af et problemstof som arsen?

 

På workshoppen vil der være korte oplæg af seniorrådgiver Loren Ramsay, ALECTIA, om arbejdsmiljø samt en repræsentant fra DANVA, der vil gennemgå hvad DANVA p.t. arbejder med indenfor håndtering af arsenholdigt okkerslam. Hvis tiden tillader det, vil der desuden være input fra konsulent Henrik Bay, NIRAS A/S, om tekniske løsninger.