Temadag A

 

 

 

 

 

PORELUFT OG INDEKLIMA  – HVORDAN ER DE TO KOBLET?

 

Vingstedcentret  -  Centersalen

 

Mandag den 9. marts 2009,  kl. 09.45 - 17.00

 

 

Faglig tilrettelæggelse

Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen, NIRAS A/S

Civilingeniør, ph.d. Annette Pia Mortensen, NIRAS A/S

Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen, Region Syddanmark

 

 

Baggrund

I de senere år er der både i Danmark og specielt i USA gennemført en række projekter med fokus på pore-luftmålinger og indeklima. Specielt det tidligere gennemførte poreluft-projekt udført under Miljøstyrelsens Teknologiprogram gav indikationer på meget varieren-de resultater med tilsyneladende store, både rumlige og tidsmæssige variationer.

 

Som opfølgning på dette projekt har Region Syddanmark gennemført projektet ”Variationer i poreluftens forureningsindhold”. Projektet er opdelt i to spor, som er udført sideløbende. I projektets spor 1 er der anvendt modelsimuleringer af forskellige poreluftscenarier til at vur-dere de væsentligste parametre af betydning for variationer i poreluftmålinger.

 

Endvidere har simuleringerne inkluderet beregninger af den tidsmæssige variation i inde-luften som følge af både advektiv og diffusiv transport igennem en standard gulvkonstruk-tion med et vist revneindhold. I projektets spor 2 er 5 eksisterende store forureningsunder-søgelser med mange poreluftmålinger gennemgået med henblik på at udarbejde en meto-dik, hvorved der kan tages højde for rumlige og tidsmæssige variationer i poreluftmålinger. Metodikken skal kunne anvendes ved vurdering af kortlægning på vidensniveau 2 samt ved indeklimapåvirkning og indgå i en anvendelsesorienteret håndbog for håndtering af usikker-hedsfaktorer/variationer i forhold til vurdering af poreluftmålinger i en given situation.

 

På denne temadag vil der, udover de helt nye danske projekter, blive præsenteret udvalgte resultater og erfaringer, der over en bred kam viser, hvilke nye aktiviteter, der er i gang inden for området. Herudover vil der blive præsenteret en status for området ”Vapor Intrusion” i USA og vist eksempler på, hvordan problemstillingen poreluft/indeklima i praksis bliver undersøgt i nogle, efter danske forhold, meget store projekter.

 

Program

 

09.45 - 10.00

Velkomst og introduktion af dagens program og baggrunden for temadagen

Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen, Region Syddanmark

 

 

”Variationer i poreluftens forureningsindhold”. Poreluftprojekter udført for Region Syddanmark under Miljøstyrelsens Teknologiprogram

 

10.00 - 10.30

Spor 2 - Vurdering af usikkerheder på poreluftmålinger?

Civilingeniør Anette Andersen, Orbicon A/S

 

10.30 - 11.00

Spor 1 - Variationer i poreluftens forureningsindhold – Modelsimuleringer Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen, NIRAS A/S

 

11.00 - 11.15

Pause

 

11.15 - 11.45

Diskussion: Hvad kan vi konkludere? Kan vi lave en ny metodik? Hvordan kan der følges op på de gennemførte projekter?

Ordstyrer: Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen, Region Syddanmark

 

 

Methods and case studies to understand the vapour intrusion process

 

11.45 - 12.15

Overview of the US vapour intrusion framework, empirical attenuation factors and the conceptual understanding of soil gas and building dynamics

Thomas E. McHugh, Ph.D.,GSI Environmental, Inc., Houston, TX, USA

 

12.15 - 13.15

 

Frokost

13.15 – 14.15

Mitigation of VOC through the building foundation and lessons learned from the detailed field investigation of the vapour intrusion process at Altus and Hill Airbases

Thomas E. McHugh, Ph.D., GSI Environmental, Inc., Houston, TX, USA

 

14.15 - 14.35

Sporing af aktive transportveje. Poreluft til indeklima

Civilingeniør, ph.d. Per Loll, DMR A/S

 

14.35 - 14.55

Brug af radonmålinger til bestemmelse af dæmpningsfaktoren over en gulvkonstruktion og til vurdering af transportveje

Civilingeniør Børge Hvidberg, Region Midtjylland, og

Teknikumingeniør Jesper Bruun Petersen, NIRAS A/S

 

14.55 - 15.20

Pause

 

15.20 - 15.40

Kontrol af indeklimasikring ved termografi med undertryk

Civilingeniør Walter Sebastian, BMT Bygge & Miljøteknik A/S

 

15.40 – 16.00

Diskussion: Hvilke metoder skal vi anvende i fremtiden, og er der behov for en ændring af den nuværende måletekniske praksis?

Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen, NIRAS A/S

 

 

Baggrundsværdier af VOC’er og strategier for kontrolmålinger af gennemførte indeklimasikringer

 

16.00 – 16.20

Sammenfatning af målte baggrundsværdier i Danmark for bl.a. benzen og PCE i indeklima og udeluft som led i en prioritering af indeklimatiltag på kortlagte ejendomme

Chefkonsulent, ph.d. Jacqueline A. Falkenberg, NIRAS A/S

 

16.20 – 16.40

Kontrolmåling til dokumentation af afværgeforanstaltninger i indeklimaet

Projektleder, civilingeniør Tage V. Bote, COWI

 

16.40 – 17.00

Afrunding og afsluttende diskussion

Har vi nok viden til at kunne foretage både de rigtige målinger og vurderinger?

Er der behov for opfølgende projekter? 

Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen, Region Syddanmark

Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen, NIRAS A/S