Vintermøde om jord og grundvandsforurening    10. – 11. marts 2009  -  Vingstedcentret, Bredsten v/Vejle

PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                Tirsdag 10. marts 2009

 

 

09.30 - 09.50

 

 

Ankomst og registrering, kaffe/the

 

 

 

09.50 - 10.00

 

Hal 1 

 

Velkomst 

Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron, formand for ATV Jord og Grundvand

 

 

 

10.00 - 10.25

 

10.25 - 10.50

 

Keynote speakers:

 

Etik som katalysator i miljø og klimapolitikken.  Klimachef Torben Chrintz, NIRAS

 

Sandsynligheden for klimaændringer.  Ph.D., Climate Scientist Martin Drews, Danmarks Meteorologiske Institut

10.50 - 11.00

Diskussion

11.00 - 11.15

Pause

 

 

Spor 1

Rent vand  -  hvordan håndterer vi det i praksis?

 

Spor 2

 

Kortlægning af grundvandet

 

 

Spor 3

 

Afværge

 

Spor 4

Forurenet jord I byen og under-søgelser

 

Spor 5

 

Risikovurdering

 

Auditorium

Lokale 3

Centersal

HAL 1

Lokale 4

 

Modul 1

 

 

 

 

11.15 - 11.40

 

 

 

 

 

 

11.40 - 12.05

 

 

 

 

 

 

12.05 - 12.30

 

 

 

 

 

12.30 - 12.40

 

 

Værktøjer og redskaber – modeller

Ordst.: Civilingeniør Charlotte Weber, Næstved Kommune

 

 

En grundvandsmodel – et værktøj til at løse de kommunale grundvands-opgaver.

Civilingeniør Anders Korsgaard, NIRAS, og geolog Merete Olsen, Køge Kommune

 

Komparative oplandsberegninger med simple grundvandsmodeller.

Cand.scient., ph.d. Thomas Wernberg, ALECTIA, og cand.scient. Claus Holst Iversen, GEUS

 

 

HOME – et vandplanlægningsværktøj

Projektleder Anne Steensen Blicher, Orbicon

 

 

Diskussion

 

 

 

 

 

 

Workshop 1, kl. 11.15 – 12.40

 

Arsenholdigt grundvand giver giftigt okkerslam på vandværkerne.

Hydrogeolog, ph.d. Lone Mossin, Århus Kommune, og konsulent Henrik Bay, NIRAS

 

Kun tilmeldte

 

 

 

 

 

 

 

Beslutningsstøtte for afværge

Ordst.: Civilingeniør Hanne Øster-gaard, Region Nordjylland

 

 

Anvendelse af risikovurderings-model til bestemmelse af oprens-ningskriterium.  

Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen, NIRAS

 

 

Projekteringsparametre for afværge

Afdelingsleder Jens Peter Nielsen, Rambøll, og projektleder Christian Andersen, Videncenter for Jord-forurening

 

Idekatalog for udvælgelse af afværgeforanstaltninger til sikring af indeklima i nybyggeri.

Projektleder Christian Buck, COWI, og civ.ing. Marianna I.E. Pedersen, Region Hovedstaden

 

Diskussion

 

Områdeklassificering og jordhåndtering

Ordst.: Civilingeniør Jytte Gert Simonsen, Region Midtjylland

 

Områdeklassificering.

Advokat Mads Kobberø, Bech-Bruun

 

 

 

 

Områdeklassificering Anno 1 – status og erfaringer.

Geolog Bjarke Korsager,

Grontmij |Carl Bro

 

Håndtering af overskudsjord med et naturligt indhold af metaller, der overskrider MST’s kvalitetskriterier.

Geolog Jens Peter Sørensen, Orbicon

 

 

 

Diskussion

 

 

 

 

 

 

Fagsession A, kl. 11.15 – 17.15

 

Værktøjer til risikovurdering af punktkilder i forhold til grund-vandsforurening - fra lokalitet til opland.

Civilingeniør Ida Holm Olesen, Region Syddanmark, og

projektleder, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon

 

Uden tilmelding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vintermøde om jord og grundvandsforurening    10. – 11. marts 2009

 

PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tirsdag 10. marts 2009

 

12.40 - 13.40

Frokost

 

 

 

 

Spor 1

Rent vand  –  hvordan håndterer vi det i praksis?

 

 

Spor 2

 

Kortlægning af grundvandet

 

 

Spor 3

 

Afværge

 

Spor 4

 

Jordhåndtering og undersøgelser

 

Spor 5

 

Risikovurdering

 

Auditorium

Lokale 3

Centersal

Hal 1

Lokale 4

 

Modul 2

 

 

 

 

13.40 - 14.05

 

 

 

 

 

14.05 - 14.30

 

 

 

 

 

 

14.30 - 14.55

 

 

 

 

14.55 - 15.05

 

Grundvand, overfladevand og klima

Ordst.: Geolog Karin-Merete Mose, Miljøcenter Ringkøbing

 

 

Vurdering af grundvandsudstrømning til overfladevandssystemer ud fra termiske målinger.

Civilingeniør Oluf Jessen, ALECTIA

 

 

Oversvømmelser ved vandløb – sammenhæng med øvre grundvands-stand.

Seniorprojektleder Jeppe Sikker Jensen, COWI

 

 

Vådområder og naturgenopretning gavner klimaet.

Konsulent Henrik Bay, NIRAS

 

 

Diskussion

 

 

 

 

 

 

Fagsession B, kl. 13.40 – 17.15

 

Grundvandskemisk kortlægning.

Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS, og civilingeniør, ph.d. Liselotte Clausen, Rambøll

 

Uden tilmelding

 

Afværge

Ordst.: Lektor Mette Broholm, DTU Miljø

 

 

Grundvandsrensning på en MTBE-forurenet lokalitet – valget af den rigtige strategi.

Civilingeniør Niels Døssing Overheu, Orbicon

 

Naturlig nedbrydning i lagdelt umættet zone.

Civilingeniør, ErhvervsPh.D.-stud. Andreas Houlberg Kristensen, Rambøll

 

In-situ afværge – erfaringer med biologisk nedbrydning af kulbrinter i jord og grundvand.

Civilingeniør, ph.d. , kontorleder Søren Dyreborg, DGE Group

 

Diskussion

 

Jordhåndtering

Ordst.: Kemiingeniør Maybrit Jannerup, Skude & Jacobsen

 

 

Kriterier for genanvendelse af jord Civilingeniør, ph.d. Jette Bjerre Hansen, DHI

 

 

 

Administration af reglerne i praksis. Hvad er status, og er kvaliteten blevet højere?

Miljøsagsbehandler Jane Immerkær, Odense Kommune

 

Gode og mindre gode erfaringer med de nye regler. Eksempler fra den virkelige verden.

Projektleder Anne Krag, COWI

 

 

Diskussion

 

 

 

 

 

 

 

Fagsession A - fortsat

 

Værktøjer til risikovurdering af punktkilder i forhold til grund-vandsforurening -  fra lokalitet til opland

Civilingeniør Ida Holm Olesen, Region Syddanmark, og

projektleder, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon

 

 

 

 

 

 

 

15.05 -15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterindlæg

Ph.D. - og Specialestuderende

 

Acetohlors skæbne fra topjord, gennem kalk til grundvandsmagasin – undersøgelser af nyt herbicid.

Gry Sander Janniche, DTU Miljø

 

Effekt af oprensning med ZVI-Clay teknologien: Simulering af massefjernelse og masseflux fra en DNAPL kilde.

Ida Vedel Jørgensen, DTU-Miljø

 

Fra rådata til 3D modellering – optimeret anvendelse af danske geodata.

Peter Scharling, GEUS

 

Monitering af arsen og kromforurenet jord,  stabiliseret med okkerslam.

Sanne Skov Nielsen, DTU Miljø

 

 

 

Posterindlæg

Ph.D. - og Specialestuderende

 

Afprøvning og sammenligning af injektions-metoder til forbedring af oprensning i moræneler.

Ida Damgaard og Camilla Christensen, DTU Miljø

 

Konstruktion af blandede bakteriekulturer til oprensning af diuron forurening.

Stine Fogh, KU

 

Development of an iron-based nanomaterial  for reduction of halogenated compounds.

Karina Ayala Luis, KU

 

Radonmålinger som tracer.

Jesper Bruun Petersen, VIA University College/NIRAS

 

 

 

 

Vintermøde om jord og grundvandsforurening    10. – 11. marts 2009

 

PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tirsdag 10. marts 2009

 

 

15.30 - 15.50

 

Pause

 

 

Spor 1

Rent vand - hvordan håndterer vi det i praksis?

 

 

Spor 2

 

Kortlægning af grundvandet

 

 

Spor 3

 

Afværge

 

Spor 4

 

Jordhåndtering og undersøgelser

 

Spor 5

 

Risikovurdering

 

Auditorium

Lokale 3

Centersal

Hal 1

Lokale 4

 

Modul 3

 

 

 

15.50 - 16.15

 

 

 

 

 

 

 

16.15 - 16.40

 

 

 

 

 

 

16.40 - 17.05

 

 

 

 

17.05 - 17.15

 

 

 

 

 

Workshop 2, kl. 15.50 – 17.15

 

Vandindvinding og natur – konsekvenser af sameksistens. 

Fagchef, ph.d. Jacob Birk Jensen og civilingeniør Anders Nielsen, NIRAS

 

Uden tilmelding

 

 

 

 

 

 

Fagsession B - fortsat 

 

Grundvandskemisk kortlægning.

Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS, og civilingeniør, ph.d. Liselotte Clausen, Rambøll

 

 

 

Afværge

Ordst.: Projektchef Mads Georg Møller, Rambøll

 

Nedbrydning af chlorerede opløs-ningsmidler i en dybtliggende forureningsfane vurderet på bag-grund af vandanalyser og model-lering.

Civilingeniør, ph.d. Jørn K. Pedersen, Region Syddanmark

 

In-situ oprensning af en blandings-forurening med chlorerede ethaner og chlorerede ethener. Hvordan kan det gribes an?

Ingeniør Jesper Lind, COWI

 

 

Fuld-skala test af ZVI-Clay metoden  til oprensning af DNAPL.

Seniorkonsulent Lisbeth Walsted, NIRAS

 

Diskussion

 

Kvalitetsstyring

Ordst: Konsulent Henrik Bay, NIRAS

 

 

Kvalitetsstyringssystem – hvordan et system kan blive enkelt og samtidig certificeres.

Per Bach, MANconsult Danmark, pva Det Norske Veritas

 

 

 

Sikring af ensartet sagsbehandling og kvalitet i projekt med eksterne konsulenter.

Miljømedarbejder Hasse Milter og cand.scient. Sune D. Lillie, Region Sjælland

 

Kvalitetsstyring i kommunerne på jordforureningsområdet.

Civilingeniør Lone Egeris Holtegaard, Morsø Kommune

 

Diskussion

 

 

 

 

 

Fagsession A - fortsat

 

Værktøjer til risikovurdering af punktkilder i forhold til grund-vandsforurening - fra lokalitet til opland

Civilingeniør Ida Holm Olesen, Region Syddanmark, og

projektleder, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon

 

 

 

 

 

 

 

 

17.15 - 18.00

 

17.45 - 19.00

 

19.30 -

 

 

Posterudstilling i hall’en  –  de respektive udstillere vil være til stede i dette tidsrum

 

Sportsaktiviteter for alle interesserede (skydning, svømning, bordtennis, badminton, volleyball, løb)

 

Middag og dans

 


Vintermøde om jord og grundvandsforurening    10. – 11. marts 2009

 

PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Onsdag 11. marts 2009

 

 

 

09.00 - 10.30

Centersal   Ordstyrer: Chefkonsulent Astrid Zeuthen Jeppesen, ALECTIA

Keynote speaker:  Professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø

 

10.30 - 10.50

 

Pause  -  kaffe

 

 

10.50 - 11.15

 

11.15 - 11.40

 

Auditorium   Ordstyrer: Statsgeolog Heidi C. Barlebo, GEUS

”Lessons learned” – Temadag om Climate Change – Relaunch of Danish Chapter of IAH
Statsgeolog Richard Thomsen, GEUS

”Lessons learned”  -  GroPro konferencen september 2008
Seniorprojektleder, civilingeniør Bente Vil
lumsen, COWI

Centersal   Ordstyrer: Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

”Lessons learned”  -  Temadag om indeklima og poreluft
Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen, NIRAS

”Lessons learned”  -  Nordrocs konferencen september 2008
Tomas Henrysson, ph.d., Conviro AB, Sverige

 

11.50 - 12.50

 

Frokost

 

 

Spor 1

Rent vand  –  hvordan håndterer vi det i praksis?

 

 

Spor 2

 

Kortlægning af grundvandet

 

 

Spor 3

 

Afværge

 

Spor 4

 

Jordhåndtering og undersøgelser

 

Spor 5

 

Risikovurdering

 

Auditorium

Lokale 3

Centersal

Lokale 4

Lokale 17-18

 

Modul 4

 

 

 

 

12.50 - 13.15

 

 

 

 

 

13.15 - 13.40

 

 

 

 

 

 

13.40 - 14.05

 

 

 

 

 

14.05 - 14.15

 

Nye udfordringer i vandplanlæg-ningen

Ordst.: Magister Jens Asger Andersen, Miljøcenter Roskilde

 

Halsnæs Kommune: Vand -  mulig-heder og udfordringer, et handlings-katalog.

Civilingeniør Esben Iversen, NIRAS

 

 

Oversvømmelser i byen og sammen-hængen mellem vandløb, regnvands-system og grundvandszonerne. 

Civilingeniør, hydrauliker Birgit Paludan, Forsyningen Greve

 

 

Opmagasinering af vand til sekunda-vand i reservoirer på Lolland.

Seniorprojektleder, civilingeniør  Bente Villumsen, COWI

 

 

Diskussion

 

Nyt fra GEUS

 

 

 

 

Fagsession C, kl. 12.50 – 15.55

 

Den nationale kortlægning og modellering af grundvandet.

Seniorrådgiver Susie Mielby, GEUS og seniorforsker Anker L. Højbjerg, GEUS

 

Uden tilmelding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afværge

Ordst.: Projektchef Christian Holmegaard Mossing, COWI

 

 

Stimuleret reduktiv dechlorering i moræneler: et modelværktøj og afprøvning på danske lokaliteter.

Lektor Philip Binning, DTU Miljø

 

 

Oprensning af forurening med PCE ved kombination af ISTD- og damp-opvarmning, Knullen 8, Odense.

Civilingeniør Hans Skou, Region Syddanmark

 

 

Geokemiske konsekvenser af ISTD-oprensning i Danmark.

Direktør Henrik Aktor, Aktor innovation

 

 

Diskussion

 

Undersøgelser

 

 

 

 

Workshop 3, kl. 12.50 – 15.55

 

Alternative feltmetoder – svagheder og styrker i forhold til traditionelle feltmetoder.

Geolog Lars Chr. Larsen, Orbicon, og geolog Johanne Aaberg Andersen, GEO

 

Kun tilmeldte

 

 

 

 

 

 

Risikovurdering

 

 

 

 

Workshop 4, kl. 12.50 – 15.55

 

Ny JAGG

Civilingeniør Lizzi Andersen, COWI, og civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen

 

Kun tilmeldte

 

 

 

 

 

14.15 - 14.30

 

 

Pause


Vintermøde om jord og grundvandsforurening    10. – 11. marts 2009

 

PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Onsdag 11. marts 2009

 

 

 

Spor 1

Rent vand - hvordan håndterer vi det i praksis?

 

 

Spor 2

 

Kortlægning af grundvandet

 

 

Spor 3

 

Afværge

 

Spor 4

 

Jordhåndtering og undersøgelser

 

Spor 5

 

Risikovurdering

 

Auditorium

Lokale 3

Centersal

Lokale 4

Lokale 17-18

 

Modul 5

 

 

 

 

14.30 - 14.55

 

 

 

 

 

14.55 - 15.20

 

 

 

 

 

15.20 -15.45

 

 

 

 

 

15.45 - 15.55

 

Indsatsplaner

Ordst.: Hydrogeolog Troels Kærgaard Bjerre, Odense Vandselskab

 

 

Fordele ved at indsatsplaner i dag udarbejdes i kommunerne.  Miljøkonsulent Kenneth S. Berger, Halsnæs Kommune

 

 

Hvilket teknisk grundlag skal der til for at lave en god indsats-plan? Vandforsyningschef Rasmus Bærentzen, Energi Randers Vand

 

 

Indsatsplaner for  grundvands-beskyttelse – indhold og proces.

Geolog Hans Peter Birk Hansen, Svendborg Kommune

 

 

Diskussion

 

 

 

 

 

 

Fagsession C, fortsat

 

Den nationale kortlægning og modellering af grundvandet.

Seniorrådgiver Susie Mielby, GEUS, og seniorforsker Anker L. Højbjerg, GEUS

 

Afværge

Ordst.: Chefrådgiver Peter Rank, Videncenter for Jordforurening

 

 

Video: Kampen mod fortidens synder i Skuldelev. Kommunikation med borgere, politikere og medier.  Udviklingskoordinator Mads Terkelsen, Region Hovedstaden

 

Forureningerne i Grindsted fra værkets aktiviteter. Hvordan griber man det an? Del 1, Del 2

Civilingeniør, ph.d. Mette Chri-stophersen, Region Syddanmark

 

VVM redegørelser – hvad har det med jordforurening at gøre? Civilingeniør Birgitte Østergaard Hansen, COWI

 

 

Diskussion

 

 

 

 

 

 

Workshop 3, fortsat

 

Alternative feltmetoder

– svagheder og styrker i forhold til traditionelle feltmetoder.

Geolog Lars Chr. Larsen, Orbicon, og geolog Johanne Aaberg Andersen, GEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 4, fortsat

 

Ny JAGG

Civilingeniør Lizzi Andersen, COWI, og civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen

 

 

 

15.55 - 16.00

 

 

Afslutning

 

Repræsentant fra bestyrelsen

for ATV Jord og Grundvand

Birgit Sønderskov Weber, Nyborg Kommune

 

Afslutning

 

Repræsentant fra bestyrelsen

for ATV Jord og Grundvand

Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

 

Afslutning

 

Repræsentant fra bestyrelsen

for ATV Jord og Grundvand

Tom Heron, NIRAS

 

Afslutning

 

Repræsentant fra bestyrelsen

for ATV Jord og Grundvand

Astrid Zeuthen Jeppesen, ALECTIA

 

Afslutning

 

Repræsentant fra bestyrelsen for ATV Jord og Grundvand

Arne Rokkjær,

Region Hovedstaden

Faglig tilrettelæggelse af Vintermøde 2009

Chefkonsulent, cand.scient. Astrid Zeuthen Jeppesen, ALECTIA A/S, azj@alectia.com
Lektor Philip J. Binning, DTU Miljø, pjb@env.dtu.dk

Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS A/S, the@niras.dk

Afsnitsleder, civilingeniør Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen, pg-forsyning@aalborg.dk

Civilingeniør Arne Rokkjær, Region Hovedstaden, arne.rokkjaer@regionh.dk

Gruppeleder, cand.techn.soc. Birgit Sønderskov Weber, Nyborg Kommune, bsw@nyborg.dk

Administration og praktisk tilrettelæggelse

Mia Clausen, MiaCon Meeting and Conference Services, mia@miacon.dk

Sekretariatsleder Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk