FAGSESSION C

 

 

 

 

DEN NATIONALE KORTLÆGNING OG MODELLERING AF GRUNDVANDET

 

 

Vingstedcentret  -  Lokale 3

 

Onsdag den 11. marts 2009, kl. 12.50 – 15.55

 

 

Faglig tilrettelæggelse

Seniorrådgiver Susie Mielby, GEUS, Afd. for Grundvandskortlægning

Seniorforsker Anker Lajer Højberg, GEUS, Afd. for Hydrologi

 

 

Formål

Formålet med fagsessionen er at udbrede kendskabet til geo-vejledningerne til brug indenfor grundvandskortlægningen, samt at præsentere arbejdet med den igangværende opdatering af den nationale vandressourcemodel samt dennes sammenspil med kort-lægningen.

 

Vejledninger for Den Nationale Grundvandskortlægning

Med kommunalreformen blev administrationen af kortlægningsopgaven overført til miljø-centrene. Som støtte for grundvandskortlægningen udarbejder GEUS faglige vejledninger. Disse udgives i en serie kaldet Geo-vejledninger og skal tjene som grundlag for de udbud af kortlægnings-opgaver til rådgivningsfirmaer, som miljøcentrene foretager.

 

Vejledningerne er udarbejdet i projektgrupper bestående af 3-8 projektdeltagere fra GEUS, andre forskningsinstitutioner, statens miljøcentre, rådgivningsfirmer, kommuner, brøndborerfirmaer og andre fagligt relevante deltagere.

 

I de forløbne 2 år er der arbejdet med følgende vejledninger:

 

·          ”Jordprøver fra grundvandsboringer. Vejledning i udtagning, beskrivelse og geologisk tolkning i felten”

·          ”Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande”

·          ”Opstilling af geologisk modeller til grundvandsmodellering

·          ”Geovejledning i potentialekortlægning” (undervejs)

·          ”Geovejledning i kemisk grundvandskortlægning” (undervejs)

 

Nationale Vandressource Model

Den geologiske viden der blev opnået af amterne i forbindelse med deres kortlægning har dannet baggrund for en gennemgribende geologisk og hydrostratigrafisk opdatering af den nationale vandressource model (DK-model). Opdateringen af modellen sker i et samarbej-de mellem GEUS og de syv miljøcentre.

 

En fremtidig vision er, at der opnås et tæt sammenspil mellem den nationale kortlægning og DK-modellen, hvor modellen understøtter den indledende fase af kortlægningen og efterfølgende opdateres med viden opnået i forbindelse med den endelige kortlægning. Ligeledes sigtes der mod en integreret anvendelse af modellen i den nationale overvåg-ning.

 

Konklusion

Med geo-vejledningerne er der skabt basis for en ensartet og systematisk tilgang til grund-vandskortlægningen. Det er vigtigt, at geo-vejledningerne og modelleringen er med til at sikre, at der opnås ensartethed og konsensus for kortlægningen og den efterfølgende overvågning

 

Program

 

12.50 – 13.15

Introduktion

Oversigt over kortlægningen og udviklingsprojekterne

Seniorrådgiver Susie Mielby og seniorforsker Anker Lajer Højberg, GEUS.

 

13.15 – 13.40

Jordprøver fra grundvandsboringer. Vejledning i udtagning, beskrivelse og geologisk tolkning i felten

Seniorrådgiver Claus Ditlefsen, GEUS

 

13.40 – 14.05

Potentialekortlægning. Vejledning i udarbejdelse af potentialekort

Seniorrådgiver Susie Mielby, GEUS

 

14.05 – 14.15

Diskussion

 

14.15 – 14.30

Pause

 

14.30 – 14.55

 

 

Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering

Seniorforsker Flemming Jørgensen, GEUS

14.55 – 15.20

 

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande

Hydrogeolog Claus Holst Iversen, GEUS

 

15.20 – 15.45

National vandressource model: Sammenspil med kortlægning, overvågning og vandressourceforvaltning

Seniorforsker Anker Lajer Højberg, GEUS

 

15.45 – 15.55

Diskussion