FAGSESSION B

 

 

 

Grundvandskemisk kortlægning

 

 

Vingstedcentret  -  Lokale 3

 

Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13.40 – 17.15

 

 

Faglig tilrettelæggelse

Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS

Civilingeniør, ph.d. Liselotte Clausen, Rambøll

 

Baggrund og formål

Grundvandskemi i Danmark udgør et centralt fagområde i den nationale overvågning under NOVANA, den nationale grundvandskortlægning, vandplansarbejdet og andre videnskabe-lige udviklingsprojekter. Der er behov for at sætte mere fokus på de grundvandskemiske resultater for at udnytte tilgængelig viden bedre.

 

Dette er særlig vigtigt f.eks. når der søges forklaringer på komplekse sammenhænge, hvor flere datatyper (kemiske, geologiske, geo-fysiske, hydrologiske etc.) skal sammentolkes for f.eks. at forstå: forekomsten af arsen i grundvandet, betydningen af vejsaltning for grund-vandskvaliteten eller når grundvandsmagasiners nitratsårbarhed skal vurderes.

 

Sessionen vil sætte fokus på aktuelle spændende resultater fra grundvandskemiske under-søgelser i Danmark som både relaterer sig til naturligt forekommende stoffer (arsen, klorid) og antropogene kilder (klorid, kvælstof og pesticider) ved jordoverfladen. Desuden vil en kommende Geo-vejledning i kemisk grundvandskortlægning og anbefalinger til vurdering af nitratsårbarhed blive præsenteret.

 

 

Program

 

13.40 – 14.05

Præsentation af igangværende projekt om Geo-vejledning i kemisk grundvandskortlægning

Seniorrådgiver, geokemiker Lærke Thorling m.fl., GEUS.

 

14.05 – 14.30

Arsen i grundvandet og betydningen af reaktivt organisk materiale

Seniorforsker Flemming Larsen m.fl., GEUS

 

14.30 – 14.55

Er klorid fra vejsaltning et problem for grundvandsressourcen?

Lektor Søren Munch Kristiansen m.fl., Geologisk Inst., Aarhus Universitet.

 

14.55 – 15.05

Diskussion

 

15.05 – 15.30

 

15.30 – 15.50

Posterindlæg i Auditorium og Centersal

 

Pause

 

15.50 – 16.15

Vurdering af nitratsårbarhed med fokus på brug af kemiske data

Seniorforsker Birgitte Hansen m.fl., GEUS

 

16.15 – 16.40

Pesticider og metabolitter i dansk grundvand med udgangspunkt i resultater fra almene vandværkers boringskontrol

Seniorforsker Walter Brüsch, GEUS

 

16.40 – 17.05

Grundvandsressourcens påvirkning fra pesticidpunktkilder med udgangs-punkt med udgangspunkt i den skete pesticidspredning gennem 17 år på en velundersøgt pestcidforureningsskilde.

Cand.scient., ph.d. Peter R. Jørgensen, GEO,m.fl.

 

17.05 – 17.15

Diskussion